Utwory kredy górnej pomiędzy Brzegiem a Opolem w świetle badań mikropaleontologicznych

Jerzy Kłapciński

Abstract


Występujące w profilach wiertniczych pomiędzy Brzegiem a Opolem osady kredowe są reprezentowane przez różnoziarniste gruboławicowe piaskowce, margle i margle zapiaszczone. Leżą one niezgodnie na skałach starszych, a przykryte są osadami trzeciorzędu i czwartorzędu o zróżnicowanej miąższości. W marglach natrafiono na dość bogate zespoły mikro-fauny, w których szczególne znaczenie stratygraficzne miały skorupki otwornic. Na ich podstawie w nawierconych utworach wydzielono: cenoman górny, turoń i koniak. W zespołach otwornic przeważały gatunki planktoniczne przy znikomym udziale form o skorupkach aglutynowanych. Analiza jakościowa mikrofauny i obserwacje litologiczne pozwalają zauważyć analogie z turonem i koniakiem okolic Głubczyc oraz utworami turonu górnego i koniaku dolnego niecki śródsudeckiej.

Upper Cretaceous rooks between Brzeg and Opole in the light of a micropalaentological research

Abstract
The Cretaceous rocks, as recognized in the borehole profiles located between the vicinities of Brzeg and Opole, are represented by variously grained, thickly bedded sandstones, marls and sandy marls. They unconformably overlie some older rocks, and are covered by the Tertiary and Quaternary sediments of variable thickness. The Cretaceous marls have been found to contain some fairly rich assemblages of microfauna, in which of particular stratigraphical significance are foraminiferal tests. Based on these latter forms, the investigated rock series has been divided by the present authors into the Upper Cenomanian, Turonian, and Coniacian. The foraminiferal assemblages appear to be dominated by planktonic species, which are accompanied by minor amounts of the forms with aglutinated tests. Qualitative analysis of the microfaunas, together with some general lithological observations, all point to an analogy to the Turonian-Coniacian of the nearby vicinity of Głubczyce, as well as to the Upper Turonian-Lower Coniacian of the Intra-Sudetic Basin, Central Sudetes.


Full Text:

PDF