Analiza strukturalna fałdu Bzowca (metamorfik Śnieżnika - Sudety)

Jerzy Don

Abstract


Abstract
Przedstawiono wyniki szczegółowych prac kartograficznych oraz badań mezostrukturalnych przeprowadzonych na obszarze makrofałdu Bzowca w Górach Złotych między Trzebieszowicami, Skrzynką i Orłowcem. Fałd ten należy do nielicznych zidentyfikowanych jednostek tektonicznych tego typu w metamorfiku Śnieżnika. W budowie jego biorą udział gnejsy leptytowe tworzące zgodną wkładkę wśród łupków łyszczykowych suprakrustalnej serii strońskiej. Skrzydła fałdu obalone są ku SE, a powierzchnie osiowe zapadają średnio pod kątem 75° ku NW. Osie fałdu zanurzają się łagodnie ku NE. Jego amplituda w cięciu poziomym przekracza 2 km.
Na badanym obszarze stwierdzono cztery generacje mezostruktur (D1 do D4), wśród których dominują struktury związane z drugim etapem deformacji (D2). Mezofałdy tego etapu deformują penetratywną foliację S1 i są zgodne z wykartowanym makrofałdem Bzowca. Bardzo słabo rozwinięte są mezo- i makrostruktury D3, które w pobliskich Krowiarkach intensywnie zdeformowały struktury etapu drugiego. W etapie D4 powstały liczne fałdy załomowe o charakterze sprzężonym, rozrywające wzdłuż stromych powierzchni równoleżnikowych i w przybliżeniu południkowych mezo- i makrofałdy etapów wcześniejszych. Wszystkie opisane struktury poprzecinane są strefami kakirytów, które powstały przed rozwojem kłodzko-złotostockiej intruzji granitoidowej, datowanej średnio na 280-300 min lat.

Structural analysis of the Bzowiec fold (Śnieżnik metamorphic unit, Sudetes)

Abstract
The paper presents the results of mapping and mesostructural investigations of the Bzowiec macrofold between the villages of Trzebieszowice, Skrzynka and Orłowiec. The fold is one of few yet identified tectonic units of this type in the Śnieżnik region. Leptite gneisses concordantly set in mica schists of the supracrustal Stronie series are involved in these folds. Fold limbs are inclined southeastwards and its axial plane dips 75° to NW. The fold axis as well as accompanying mesofolds plunge shallowly to NE. The discussed fold has amplitude exceeding 2 km. In the investigated region four generations of mesostructures have been recognized (D1 to D4). The second generation structures are dominating. Mesofolds of this generation deform penetrative S1 foliation and are consistent with the mapped Bzowiec fold. Meso- and macrostructures of D3 set are very faint in this region, though they are intensely developed in the adjacent region of Krowiarki. D4 generation is represented by conjugate kink folds. The conjugate kink planes run meridionally and along parallels. The structures of all the mentioned sets are cross-cut by kakirite zones which preceded the emplacement of the Kłodzko-Złoty Stok granitoids (280-300 m.y.).


Keywords


metamorfik Śnieżnika

Full Text:

PDF