Trzy nowe stanowiska flory z interglacjału eemskiego na Dolnym Śląsku

Teresa Kuszell

Abstract


Abstract
Praca obejmuje wyniki badań palinologicznych i szczątków makroskopowych osadów trzech profilów z Dolnego Śląska: Jaworzyny Śląskiej, Wołowa i Raków koło Żmigrodu. Analiza paleobotaniczna profilów z tych stanowisk pozwoliła ustalić obraz ówczesnych zbiorowisk roślinnych i odtworzyć zmiany w składzie roślinności zbiornika sedymentacyjnego i otaczających go terenów. Profile z Jaworzyny Śląskiej i Wołowa wykazują wyraźne cechy diagnostyczne dla interglacjału eemskiego. Cechuje je wykształcona faza optymalna z dominującą leszczyną i wyraźnie zaznaczone fazy lasów grabowo-lipowych oraz jodłowo-świerkowych. Na podstawie profilu I-72 z Wołowa przedstawiono ponadto obraz roślinności we wczesnym okresie zlodowacenia Vistulian. Wyróżniono trzy oscylacje klimatyczne: stadiał I - W1 powtórne ocieplenie o charakterze interstadialnym - W2, które można korelować z interstadiałem Amersfoort oraz stadiał W3. Przedstawiona sukcesja roślinna w strefie granicznej interglacjału eemskiego i zlodowacenia Vistulian w Wołowie wykazuje podobieństwo do zmian roślinności obserwowanych w profilu z Imbramowic, a także do innych stanowisk z terenu Polski. Wystąpiły także pewne różnice wypływające z odmiennego położenia stanowisk i różnego charakteru zbiorników sedymentacyjnych.

Three new localities of Eemian flora in Lower Silesia

Abstract
This paper deals with the results of palynologic investigations and studies of macroscopic remnants found in sedimentary rocks of three profiles from the Lower Silesia (Jaworzyna Śląska, Wołów, and Raki near Żmigród). Paleobotanic analysis allowed to reconstruct plant communities and their changes both in the sedimentary basin and surrounding terrains. The profiles of Jaworzyna Śląska and Wołów display features diagnostic of the Eemian interglacial. They are characterized by the optimum phase with dominating Corylus and marked phases of Carpinus-Tilia and Abies-Picea forests. On the basis of profile I-72 of Wołów, the picture of vegetation in the early Vistulian glacial was presented. Three climatic oscillations were distinguished: stadial I- Wl, interstadial W2 corresponding to the Amersfoort interstadial, and stadial W3. The recognised plant succession at the Eemian/ /Vistulian turn displays resemblance to that of Imbramowice profile and others localities in Poland. Certain differences are due to various situations of the localities and various characters of sedimentary basins.


Full Text:

PDF