Neogeńska i staroplejstoceńska sedymentacja w obrębie stref zapadliskowych rowów Paczkowa i Kędzierzyna

Stanisław Dyjor, Albin Dendewicz, Andrzej Grodzick, Anna Sadowska

Abstract


Praca przedstawia wyniki badań geologicznych neotektonicznych rowów Paczkowa i Kędzierzyna wydzielonych na pograniczu trzech jednostek tektoniczno-strukturalnych - bloku przedsudeckiego, synklinorium górnośląskiego i górnośląskiego obszaru zapadliska przedkarpackiego. Na podstawie wierceń i badań terenowych wyznaczono ramy wymienionych rowów oraz odtworzono rozwój sedymentacji serii skalnych neogenu i starszego plejstocenu. Stwierdzono związek między ruchami tektonicznymi a rozwojem sedymentacji gruboklastycznej w obrębie poszczególnych stref uskokowych wyznaczających ramy rowów. Określono również amplitudy uskoków i główne etapy ich rozwoju.
Badania palinologiczne pozwoliły na ustalenie wieku najmłodszych ogniw trzeciorzędu. Na podstawie badań mineralogiczno petrograficznych wyznaczono strefy alimentacyjne i kierunki transportu materiału skalnego. Odtworzono ponadto złożoną ewolucję paleogeograficzną stref, jakimi są trzeciorzędowy basen węglonośny Niżu Polskiego, przedsudecki odcinek wału metakarpackiego i górnośląski obszar zapadliska przedkarpackiego.  

Keywords


sedymentacja w obrębie

Full Text:

PDF