Drobne struktury tektoniczne i następstwo deformacji w warstwach andelskohorskich (południowo-wschodnia część bloku przedsudeckiego)

Krzysztof Miszewski

Abstract


Prowadzone w warstwach andelskohorskich (dolny i środkowy wizen) badania tektoniczne w rejonie Pokrzywnej i Jarnołtówka (dolina Bystrego i Złotego Potoku) pozwoliły na rozpoznanie i opisanie trzech kolejnych generacji drobnych struktur tektonicznych oraz ustalenie następstwa ich deformacji.
Struktury pierwszej generacji (fałdy, powierzchnie struktury płaskiej i lineacja) są nieznanymi dotąd, najstarszymi elementami tektonicznymi w warstwach andelskohorskich. Osie fałdów pierwszej generacji mają kierunek NE-SW i WNW-ESE. Występujące we wszystkich odsłonięciach struktury drugiej generacji odpowiadają fałdom o kierunku osi ENE-WSW, które dotychczas były uważane za bretońskie.
Najsłabiej rozwinięta trzecia generacja drobnych struktur (mikrofałdy, powierzchnie struktury płaskiej i lineacja) przypuszczalnie nie ma większego znaczenia w rozwoju tektonicznym regionu. Przeguby mikrofałdów tworzą lineację o kierunku WSW-ENE.
Trzy generacje struktur tektonicznych powstały prawdopodobnie w efekcie waryscyjskich, pośrodkowowizeńskich deformacji.
Prześledzono i opisano rozwój najwyraźniej rozwiniętych powierzchni struktury płaskiej drugiej generacji od wczesnego stadium złupkowania krenulacyjnego do laminacji metamorficznej.

Small scale tectonic structures and sequence of deformations in the Andelska Hora Beds (south-eastern part of the Fore-sudetic Block)

Abstract
Three consecutive sets of small tectonic structures were recognized in the Andelska Hora Beds, in the Pokrzywna-Jarnołtówek region (Eastern Sudetes). They were transformed under the conditions of the low grade metamorphism. It was concluded that the three described sets of tectonic structures were due to Hercynian, post-Middle Visean consecutive deformational episodes.


Keywords


blok przedsudecki deformacje bloku

Full Text:

PDF