Neogeńska i czwartorzędowa ewolucja rowu tektonicznego Roztoki-Mokrzeszowa

Stanisław Dyjor, Teresa Kuszell

Abstract


Na podstawie nowych materiałów wiertniczych oraz oznaczeń palinologicznych i petrograficznych wykonano badania rozwoju młodotrzeciorzędowego i czwartorzędowego rowu Roztoki-Mokrzeszowa. Wykazano zróżnicowanie ruchów obniżających poszczególne części rowu w miocenie, pliocenie i starszym czwartorzędzie. Wstępne fazy ruchów obniżających w rowie zaznaczyły się w miocenie dolnym i środkowym wzdłuż strefy uskoków Bagieniec-Paszowice. W miocenie górnym i w pliocenie intensywnemu obniżeniu uległ teren przy uskoku sudeckim brzeżnym oraz wzdłuż uskoku Dobromierz-Świdnica. Czwartorzędowy okres rozwoju rowu udokumentowano badaniami paleobotanicznymi nowego stanowiska torfów eemskich w rejonie Jaworzyny Śląskiej. Uzyskane wyniki wskazują, że ruchy obniżające zaznaczyły się głównie wzdłuż uskoku sudeckiego brzeżnego, w mniejszym stopniu wzdłuż wschodniego odcinka uskoku Bagieniec-Paszo wice. Główny etap czwartorzędowego zasypania rowu Roztoki-Mokrzeszowa wiązać należy z okresem zlodowacenia środkowopolskiego i z interglacjałem eemskim.

Development of the Roztoka-Mokrzeszów Graben in the Neogene and Quaternary

Abstract
New borings as well as palynologic and petrographic investigations into the Neogene- and Quaternary deposits of the Roztoka - Mokrzeszów Graben allowed the present writers to demonstrate the differential character of movements responsible for the subsidence of particular segments of the graben in the Miocene, Pliocene, and Early Quaternary. The movements started in the Lower- and Middle Miocene taking place along the fault zone of Bagieniec- Paszowice. During the Upper Miocene and Pliocene intensive subsidence affected those parts of the graben paralleling the Main Sudetic Fault and the Dobromierz-Świdnica Fault. The development of the graben in the Quaternary is well documented by a new paleontological site of the Eemian peats in the region of Jaworzyna Śląska. The results obtained seem to indicate that the subsidence took place mostly along the Main Sudetic Fault, and to a lesser degree also along the Bagieniec- Paszowice Fault. The main stage of accumulation in the Roztoka - Mokrzeszów Graben is attributable to the Middle-Polish Glaciation-Riss and the Eemian Interglacial.


Keywords


czwartorzędowa ewolucja rowu tektonicznego Roztoki

Full Text:

PDF