Uwagi o spękaniach w granitoidach masywu Kudowy-Olešnic

Andrzej Żelaźniewicz

Abstract


Szczegółowej analizie poddano 8 zespołów spękań przecinających waryscyjskie granitoidy masywu Kudowy-Olesnic. Zbadano tektoglify, sposób występowania spękań w granitoidach i statystyczną orientację tych spękań. Określono cechy poszczególnych zespołów oraz ich wzajemne stosunki geometryczne. Stwierdzono, że w krach (resztki dachu intruzji) skał metamorficznych zanotowane zostały takie spękania i fałdki załomowe jak w skałach formacji strońskiej otulających masyw. Porównując spękania masywu ze spękaniami osłony stwierdzono, że wykazują one identyczną orientację przestrzenną, choć różnią się gęstością, częstością i stałością występowania oraz przeciętną długością i odległością sąsiadujących diaklaz. Obserwacje powyższe w świetle wcześniejszych badań strukturalnych i petrotektonicznych pozwalają sądzić, że uformowanie się niewielkiego rozmiarami masywu Kudowy-Olesnic nastąpiło przed przedostatnią fazą regionalnych deformacji skał osłony oraz, że w czasie dwóch najmłodszych faz owych deformacji zarówno masyw, jak i osłona poddane tym samym naciskom tektonicznym wspólnie ulegały odkształceniom (spękaniom) w warunkach tych samych układów naprężeń.

Remarks on joints in granitoids of the Kudowa-Olešnice massif, Sudetes

Abstract
This paper deals with 8 joints sets cutting Hercynian granitoids of the Kudowa-Olesnice massif. Examined were tectoglyphs, statistical orientation of joint surfaces, and joint pattern. Individual joint sets were featured and their geometrical interrelationships described. Metamorphic rocks of the roof pendants and metamorphic rocks of the massif envelope recorded the same sets of joints and kink folds. Joints in the granitoids any joints in the country rocks display identical spatial orientation, though they differ in their density, frequency, persistence as well as average length and average spacing. These observations considered in the light of previous structural and petrotectonic investigations, allowed to conclude that the small, flat-lying body of the Kudowa-Olesnice granitoids had been formed before the two last deformational phases recognized in rocks enveloping the massif. Thus during the two youngest episodes of regional deformations, both the massif and its cover were affected by the same stresses and yielded in common through the development of similar brittle structures.


Keywords


spekania masywu kodowy

Full Text:

PDF