Granitoidy masywu Kudowy-Olešnic

Andrzej Żelaźniewicz

Abstract


Abstract (PL)
Podano krótką charakterystykę petrograficzną waryscyjskich granitoidów Kudowy-Oleśnic, przedstawiono kolejność krystalizacji budujących je minerałów oraz omówiono petrograficzne i teksturalne zróżnicowanie tych skał, przyjmując istnienie dwóch różnowiekowych odmian. Zjawiska kontaktowe polegają na słabo zaawansowanej granityzacji skał ościennych. Silniej przeobrażone są skały niewielkich ksenolitów. Liczne fragmenty dachu intruzji zawierają zarówno pre- jak i post-intruzywne struktury tektoniczne. Przemieszczające się masy plutoniczne ulegały protoklazie współczesnej z powstawaniem foliacji równoległej do struktur płynięcia. Powierzchnie foliacji skał masywu są zgodne z jego zarysami, lecz orientacja ich jest niezgodna w stosunku do foliacji skał metamorficznej osłony. Analiza struktur planarnych granitoidów oraz ich kontaktów pozwoliła na przedstawienie hipotezy co do sposobu intrudowania obu odmian granitoidów, kolejności wydarzeń w procesie formowania się masywu oraz jego wewnętrznej budowy. Konsolidacja skał masywu wyprzedziła ostatni etap deformacji regionalnych (powstanie fałdów załomowych) w NW części kopuły kłodzko-orlickiej.

Granitoids of the Kudowa-Olešnice massif (Sudetes)

Abstract  (EN)
Brief petrographic description of the Kudowa- Oleśnice Hercynian granitoids is given. Strong autometamorfic transformations are a conspicuous feature. Crystallization sequence of their minerals as well as petrographic and textural diversity of these rocks are discussed. Two main Varieties differ in their time of emplacement. Wall rocks are only faintly granitized. Numerous roof pendants contain both pre- and postintrusive tectonic structures. Rising plutonic masses were subject to protoclasis contemporaneous with the production of foliation parallel to flow structures. Planes of this foliation agree with an outline of the massif but are discordant to the foliation surfaces of the country rocks. Having analyzed the planar and directional structures of the granitoids as well as their contact zones the author discusses the mode of emplacement of both distinguished varieties, successive stages in a development of the massif, and its internal architecture. Rocks of the massif were consolidated before the last stage of regional deformations (kinking) affecting the metamorphic rocks of N W part of the Kłodzko-Orlica dome.

Keywords


Granitoidy masywu Kudowy

Full Text:

PDF