Klasyfikacja i nomenklatura gnejsów i granitów bloku izerskiego (Sudety Zachodnie) - propozycja

Jerzy Żaba

Abstract


W pracy przedstawiono propozycję opisowej klasyfikacji gnejsów i granitów występujących na terenie bloku izerskiego. Za podstawę podziału przyjęto cechy teksturalne i strukturalne skał oraz pewne dane dotyczące ich składu mineralnego (wskaźnik barwy, rodzaj skaleni i obecność minerałów charakterystycznych). Wyłączone zostały natomiast wszelkie oceny genezy skał.
Wśród skał o teksturach kierunkowych wyróżniono gnejsy słojowe, smużyste, prętowe i granitognejsy, natomiast wśród bezkierunkowych - granity. W nazwach uwzględniono ponadto takie cechy strukturalne, jak rozmiary ziarn oraz wzajemne stosunki wielkości między minerałami.
Podział oparty na kryteriach teksturalno-strukturalnych oraz uwzględniający wskaźnik barwy może być szeroko stosowany we wszelkich pracach polowych prowadzonych na terenie bloku izerskiego. Nazwy skał mogą być ponadto wzbogacone o dane uzyskane w badaniach mikroskopowych (chodzi o ilościowe stosunki między głównymi typami skaleni oraz obecność minerałów charakterystycznych).
W pracy podano szczegółowe informacje dotyczące znaczenia większości terminów zawartych w klasyfikacji oraz krytycznie omówiono nazwy granit rumburski i granit izerski.

Proposed classification and nomenclature of the gneisses and granites of Izera Block (Western Sudetes)

Abstract
The paper gives a proposal of descriptive classification and-nomenclature of the gneisses and granites of Izera Block, Sudetes Mts. The classification is primarily based on the rock structural properties and colour index, though the proposed nomenclature includes also such textural properties of the rocks as their grain size and size ratios between individual, rock-forming mineral grains. The rocks with directional structures (i.e., gneisses and related rocks) have been subdivided into the laminated gneisses, flaser-type gneisses, bar-type gneisses, and granite-gneisses, while those exhibiting un-oriented (massive) structure comprise the granites. The classification based on the rock structure and colour index, as adopted here, is recommended to be applied as a useful field classification in the future investigations of the rocks of Izera Block. The proposed rock nomenclature may also be usefully enriched in a number of additional descriptive details that are conventionally determined under a microscope, rather than directly in the field, such as, for example, the quantitative ratio between the contents of main feldspar types and the data on the occurrence of any characteristic (accessory) minerals in rock. In the present paper is also given a detailed explanation of the majority of terms adopted in the classification, and discussed is also the practical significance of the terms: Rumburk granite and Izera granite.

Full Text:

PDF