Ewolucja polimetamorficzna krystaliniku Śnieżnika Kłodzkiego i Gór Złotych w Sudetach

Kazimierz Smulikowski

Abstract


Na podstawie licznych szczegółowych opracowań różnych autorów - po części nie ogłoszonych drukiem - i na podstawie własnych, nowszych obserwacji omówiono skały metamorficzne różnych serii obszaru Śnieżnika Kłodzkiego i Gór Złotych. Podano charakterystykę petrograficzną tych skał, załączając w 25 tabelach na końcu pracy wszystkie znane autorowi wyniki analiz mikrometrycznych i chemicznych, w obrębie tekstu zaś różne wykresy ilustrujące graficznie zakresy zmienności petrograficznej różnych serii i grup skalnych. Z porównania tych serii i grup starano się wyciągnąć wnioski dotyczące ich petrogenezy i przebiegu procesów przebudowy metamorficznej skał.
Tak podbudowana ewolucja całości kompleksu metamorficznego na całym obszarze nosi znamiona polimetamorfizmu, i to według wszelkiego prawdopodobieństwa policyklicznego. Graficzny schemat takiej ewolucji, przedstawiony na figurze 12 (str. 60), podaje tylko kolejność i sposób nakładania się procesów przebudowy. Nie usiłuje się natomiast w niniejszej pracy przyporządkować tych procesów do określonych odcinków wieku geologicznego, ponieważ te sprawy nie są dotychczas w przekonywający sposób uzgodnione. Gdy geologowie dojdą w przyszłości do takiego uzgodnienia, będą mogli przedstawiony tu obraz ewolucji kompleksów skalnych umieścić w geologicznej skali czasu.

Polymetamorfic evolution of the crystalline complex of Śnieżnik and Góry Złote Mts in the Sudetes

Abstract
Basing upon detailed studies of different authors - in part not published till now - and upon several new observations of the present author metamorphic rocks of different series are described. Petrographic characteristics of rock - series are supported by micrometric and chemical rock analyses collected in 25 tables at the very end of this paper and their differentiation is illustrated by several diagrams in the Polish text. By comparison of these rock series with one another some conclusions are attempted concerning their origin and the course of their metamorphic reconstruction.
The evolution of the entire metamorphic complex over the whole territory bears the character of polymetamorphism and thus most probably of a polycyclic one. Graphical scheme of such evolution is presented in an orthogonal diagram p/t (fig. 13) explaining only the sequence and the mode of overlapping of successive metamorphic processes. No trial is made, however, to ascribe these processes to definite periods of the geological past, because this question is much too controversial till now. After the geologists have reached an agreement in this matter they will be able to place the presented picture of polymetamorphic rocks' evolution in the proper geological time scale.


Full Text:

PDF