Petrogeneza ksenolitów w granitoidach Strzelina

Marek Lorenc

Abstract


W pracy przedstawiono próbę wyjaśnienia genezy ksenolitów występujących w granitoidach masywu strzelińskiego. Wśród enklaw tych wydzielono cztery odmiany skał gnejsowych oraz skały amfibolowe. Na podstawie wyników analiz petrograficznych, chemicznych i mikroteksturalnych przedstawiono ścisły związek genetyczny ksenolitów gnejsowych ze skałami osłony granitoidów strzelińskich. Wnioski wypływające z przeprowadzonych badań wskazują jednoznacznie na magmowy charakter granitoidów zawierających ksenolity. Brak jakichkolwiek przeobrażeń kontaktowych przemawia ponadto za bardzo słabą aktywnością termiczną i chemiczną intrudującej magmy.

Petrogenesis of xenoliths in the Strzelin granitoids

Abstrakt

The paper attempts an interpretation of the genesis of xenoliths occurring in the granitoids of the Strzelin massif. They are represented by amphibole rocks and four types of gneisses. Based on the petrographical, chemical, and microtextural analyses a genetic connection of gneissic xenoliths with the rocks of the Strzelin granitoids metamorphic cover is shown. The investigations indicate magmatic nature of the granite containing xenoliths. Lack of any contact transformations confirms a weak thermal and chemical influence of the intruding magma.


Full Text:

PDF