Litostratygrafia i rozwój strukturalny kompleksu kaczawskiego w jednostce Rzeszówka i w zachodniej części jednostki Jakuszowej.

Haydukiewicz Adam

Abstract


Praca jest poświęcona zagadnieniom stratygrafii kompleksu kaczawskiego w obrębie jednostki Rzeszówka i zachodniego fragmentu jednostki Jakuszowej oraz tektoniki tych jednostek. Na podstawie wyników prac kartograficznych oraz badań biostratygraficznych została podjęta w niej próba ustalenia profilu litostratygraficznego tej części kompleksu kaczawskiego. Wyodrębniono w nim dziewięć jednostek litostratygraficznych, nazywanych zespołami skalnymi. W tektonicznym rozwoju kompleksu kaczawskiego wyróżnione zostały trzy fazy, w czasie których tworzyła się struktura skał. Tektonika płaszczowinowa Gór Kaczawskich jest najprawdopodobniej efektem fazy pierwszej. Osiągnięte wyniki pozwalają na nową interpretację tektoniki północnej części Gór Kaczawskich, w tym na wyróżnienie dwu jednostek typu płaszczowinowego - Rzeszówka i Jakuszowej, w miejsce dotychczasowej jednostki Rzeszówek-Jakuszowa.

Litostratigraphy and structural development of the Kaczawa complex in the Rzeszówek unit and western part of the Jakuszowa unit (the Góry Kaczawskie)

Abstract
This paper deals with the stratigraphic and tectonic problems of the Rzeszówek unit and part of the Jakuszowa unit, the units are built of rocks belonging to the Kaczawa complex. A tentative lithostratigraphic sequence of this part of the Kaczawa complex is presented. It is based upon the results of both the detailed mapping and biostratigraphic investigations. Nine informal lithostratigraphic units are distinguished and referred to as rock assemblages. Three phases of tectonic development of the Kaczawa complex have been recognized. The Kaczawa complex rocks fabric was successively formed during these phases. Nappe tectonics of the Góry Kaczawskie was likely due to the first phase. The results obtained allow to present a new interpretation of the tectonics of the Góry Kaczawskie northern part.

Full Text:

PDF