Spękania skalne w południowo-wschodniej części Gór Kaczawskich i w północnej części depresji Świebodzic.

Teisseyre Henryk

Abstract


Autor pomierzył 4015 spękań skalnych W południowo-wschodniej części Gór Kaczawskich oraz 1078spękań w północnej części depresji Świebodzic. Pomiary te uzupełnił obserwacjami 154 diaklaz w jednej grupie skałek najniższego kulmu niecki śródsudeckiej. Uzyskany materiał zestawił na projekcjach równopowierzchniowych. Uzupełnił go diagramami kierunku dużych uskoków, wynikających z intersekcji mapy geologicznej, oraz wykresami małych ślizgów dyslokacyjnych stwierdzonych w odkrywkach.
Chcąc skompletować niezbędny materiał obserwacyjny, autor przedstawił na wykresach pomiary uławicenia S0, głównej foliacji S1 a także późniejszych złupkowań S2, S3 S4. Uwzględnione zostały również zespoły struktur linijnych.
Zestawiony materiał wskazuje, że spękania skalne południowo-wschodniej części Gór Kaczawskich i północnej części depresji Świebodzic łączą się zasadniczo z generalnymi założeniami tektonicznymi tej części Sudetów, a zwłaszcza z lokalnymi szczegółami tektoniki. Liczne są stosunkowo wysokoprocentowe zespoły spękań równoległych lub prawie równoległych do dużych uskoków, a także do drobnych ślizgów dyslokacyjnych, dostrzeżonych W odkrywkach. Dość często napotykamy na spękania ac lub diaklazy przez szczelinki ac predysponowane. Przebiegają one prostopadle lub prawie prostopadle do struktur linijnych. W zbadanym terenie zdają się występować także spękania pierwotne z okresu diagenetycznej konsolidacji osadów względnie zastygania potoków lawowych.

Joints in the south-eastern part of the Kaczawa Mts. and in the northern part of the Świebodzice Depression (Sudetes)

Abstract
The paper deals with the joint problem in the SE part of the Kaczawa Mountains and in the northern part of the Świebodzice Depression. A single point has been taken into account also in the Intrasudetic Basin. In the SE part of the Kaczawa Mts. the joints have been measured in the metamorphic Cambrian and Ordovician sequences, while in the Świebodzice Depression and in the Intrasudetic Basin jointing in the Culm was studied. In sum 5247 joint measurements have been executed. In order to complete the geological material, indispensable for interpretation of the joint system observed, a detailed mapping of the area investigated has been accomplished, major and minor faults have been studied, and the lineations as well as the cleavage have been measured. The main results obtained may be listed briefly as follows: the joint system of the Old Paleozoic rocks of the Kaczawa Mts. and in the Culm of the Świebodzice Depression is essentially tectonic in origin. The joint diagrams enclosed in the paper exhibit a great dispersion of the ? poles as a rule. This is mostly the result of several superimposed deformations. The prominent sets of joints are often parallel or subparallel with respect to the major or minor faults, which cut the terrain in the nearest vicinity. Some sets of joints in the metamorphic sequences are predisposed by the main foliation S1, or by subsequent deavaqes: S2, S3, S4.The joint assemblages perpendicular to the lineations (especially F2) are frequent. They follow the ac planes of the minor fold structures. The n poles concentration maxima are often arranged in girdles, what may be explained by rotation of stress in the deformed and mooving rocks. Primary joints seem to be present especially in slightly deformed and gently dipping Culm conglomerates of the Intrasudetic Basin.

Full Text:

PDF