Tektonika kłodzko-złotostockiego masywu granitoidowego i jego osłony w świetle badań mezostrukturalnych

Irena Wojciechowska

Abstract


Autorka przeprowadziła szczegółową analizę mezostrukturalną skał kłodzko-złotostockiego masywu granitoidowego oraz jego najbliższej osłony. Celem analizy było ustalenie ilości i kolejności deformacji w północnej części regionu kłodzkiego. Omawiany masyw oddziela metamorfik lądecko-śnieżnicki od metamorfiku kłodzkiego i struktury bardzkiej. Te duże jednostki składają się z zespołów skalnych intensywnie sfałdowanych i w różnym stopniu przeobrażonych. W metamorfiku lądecko-śnieżnickim dominują zespoły przeobrażone w warunkach odpowiadających facji amfibolitowej, w metamorfiku kłodzkim zostały przekształcone głównie w facji zieleńcowej, a w strukturze bardzkiej, w jej południowej i wschodniej części, są zaledwie tknięte procesami metamorficznymi. Zebrany materiał wykazał, że w skałach osłony masywu, pomimo odmiennego stopnia przeobrażeń metamorficznych, zostały zarejestrowane identyczne odkształcenia preintruzywne, wyrażone przez cztery kolejne generacje mezofałdów F1-F2. Główny etap ukształtowania struktur osłony przypada na deformacje związane z tworzeniem się fałdów F3 o orientacji NW -SE, które powstawały przy naciskach zbliżonych do NE - SW. Fałdy F4 modyfikują ten plan, mając regionalnie orientację NE - SW, co wskazuje, że rozwijały się przy naciskach zbliżonych do NW -SE. Powierzchnie kompresyjne fałdów F3 zostały wówczas przekształcone w otwarte szczeliny tensyjne, które wykorzystała przemieszczająca się magma granitoidowa. Orientacja struktur płynięcia, które w omawianym masywie są wyrażone przez smugowe rozmieszczenie segregacji składników melanokratycznych odzwierciedla jego budowę wewnętrzną. Ma ona charakter kopułowy i jest niezależna od preintruzywnej tektoniki skał osłony. Zaburzenia obserwowane w strefach egzokontaktowych masywu świadczą o synintruzywnym, mechanicznym i chemicznym, oddziaływaniu magmy na skały osłony. Odkształcenia postintruzywne zostały zarejestrowane w skałach masywu oraz osłony przez intensywne, różnokierunkowe spękanie i zdyslokowanie, które wskazuje na długotrwały rozwój deformacji dysjunktywnych w złożonym polu napięć.

Tectonics of the Kłodzko-Złoty Stok granitoids massif and its country rocks in the light of mesostructural investigations

Abstract
The author carried out the detailed mesostructural analysis in rocks of the Kłodzko-Złoty Stok granitoids massif and its immediate cover rocks in order to establish the number and sequence of deformations in the northern part of the Kłodzko region.
The Kłodzko-Złoty, Stok granitoids massif separates metamorphic rocks of the Lądek-Śnieżnik region from the rocks of the Kłodzko metamorphic unit and the Bardo structure. These large geological units are built of the intensely folded and variously metamorphosed rock assemblages. The Lądek-Śnieżnik metamorphic rocks were metamorphosed under the amphibolite facies conditions. The Kłodzko metamorphic rocks were developed under the greenschist facies conditions, whereas only the southern and eastern parts of the Bardo structure were touched by very insignificant metamorphic transformations. It has been stated, according to the collected data, that the country rocks of the massif were affected by identical pre-intrusive disturbances marked by four successive generations of folds of mesoscopic dimensions, referred to as F1 - F4. The main stage of the structural development of the country rocks has been referred to F4 folding. Then NW-SE trending folds CF3) were originated due to NE - SW acting compression. Due to F4 folding the compressional surfaces of F3 folds were transformed to tensional fissures by which magma was provided. Flow structures marked in the massif rocks by segregational distribution of the melanocratic constituents do reflect the internal architecture of the massif itself. This architecture is independent of the country rocks tectonics. Disturbances observed in the zones of a thermal aureole point to the synintrusive mechanical and chemical influence of magma on the country rocks. The post-intrusive disturbances were recorded in both the massif and country rocks as intense jointing. The joint surfaces are variously oriented. This is considered as a result of the long-term development of the disjunctive deformations in a complex stress field.

Full Text:

PDF