Osady tufogeniczne Bełczyny (niecka północnosudecka)

Teresa Przybyłowicz

Abstract


Scharakteryzowano pod względem petrograficznym nowe wystąpienie ryolitowych osadów tufogenicznych dolnego czerwonego spągowca niecki północnosudeckiej w okolicy Bełczyny. Zinterpretowano warunki ich sedymentacji i wtórne przemiany przejawiające się w szczególności albityzacją skaleni pirogenicznych.

Tuffogenic deposits of Bełczyna (North-Sudetic Trough)

Abstract
A new occurrence of the Lower Rotliegendes rhyolitic tuffs found in the vicinity of Bełczyna (North-Sudetic Trough) was characterized from the petrographic point of view. Conditions of sedimentation of the deposits as well as secondary alterations were interpreted. The latter are manifested primarily by albitization of the pyrogenic feldspars.


Full Text:

PDF