Nowe dane o geologii fundamentu krystalicznego obszaru przedsudeckiego

Jerzy Kłapciński, Czesław Juroszek, Michał Sachanbiński

Abstract


Na podstawie materiałów z wierceń przedstawiono charakterystykę geologiczną, petrograficzną i geochemiczną skał fundamentu krystalicznego obszaru przed sudeckiego. Fundament ten zbudowany jest w przeważającej części ze skał metamorficznych, wśród których stwierdzono pięć masywów granitoidowych, które budują granodioryty i granity. Wiek tych skał nie został dotąd ustalony, najprawdopodobniej należą one do prekambru.

New data on geology of the Foresudetic crystalline basement

Abstract
Geological, petrographical and geochemical characteristic of rocks of the Foresudetic crystalline basement is presented on the basis of informations provided by drillings. The investigated basement is built tip mostly of metamorphic rocks among which five granitoid massifs have been found. The massifs are composed of granodiorites and granites. Age of these rocks is still doubtful, most likely they belong to the Precambrian.

Full Text:

PDF