Geologiczne konsekwencje występowania dewońskich konodontów w metamorfiku północnej części Gór Kaczawskich

Zdzisława Urbanek, Zdzisław Baranowski, Adam Haydukiewicz

Abstract


W łupkach serycytowych i krzemionkowych w pół nocnej części Gór Kaczawskich znaleziono dewońskie konodonty. Fauna konodontowa wskazuje najprawdopodobniej na emski oraz niewątpliwie na środkowo dewoński wiek tych skał. Zdaniem autorów istnieje ciągłość sedymentacji między znanymi wcześniej osadami syluru, a opisywanymi osadami dewonu. Autorzy kwestionują dewoński wiek warstw z Woj Cieszyna uznając za bardziej prawdopodobne, iż co najmniej w części należą one do ordowiku.

Geological consequences of the occurrence of the Devonian conodonts in metamorphic rocks of the northern part of the Kaczawa Mts

Abstract
Devonian condonts have been found in sericite and siliceous slates of the northern part of the Kaczawa Mts. The conodont fauna indicates that those rocks have been undoubtedly of the Middle Devonian age, and most likely of the Emsian age. According to the authors, there is a continuity of sedimentation between Silurian deposits known earlier and Devonian sediments discussed in the paper. The authors express their doubt about the Devonian age of the beds from Wojcieszyn, and they suppose that the beds are at least in part of the Ordovician age.

Full Text:

PDF