Zmetamorfizowane osady fliszowe północnej części Gór Kaczawskich (jednostka Rzeszówek - Jakuszowa)

Zdzisław Baranowski

Abstract


W pracy opisano główne cechy facji fliszowej z epimetamorficznej formacji staropaleozoicznej pół nocnej części Gór Kaczawskich. Podano zarys budowy geologicznej, opis zachowanych struktur sedymentacyjnych, charakterystykę petrograficzną występujących tu skał oraz dane o środowisku sedymentacyjnym.

Metamorphosed flysch deposits in the northern Kaczawa Mts. (Rzeszówek-Jakuszowa Unit)

Abstract
The work to be described in this paper deals with the main features of a flysch facies from the epimetamorphic Old Paleozoic formation of the northern Kaczawa Mts. Included in the paper are the geologic setting, a description of sedimentary structures preserved, the petrographies characteristics of rocks occurring in the area in question and, finally, some data concerning the environment of sedimentation.

Full Text:

PDF