Petrografia i zróżnicowanie facjalne wapieni i anhydrytów Werra monokliny przedsudeckiej

Stanisław Lorenc

Abstract


Przedmiotem opracowania są skały węglanowe i siarczanowe cyklotemu Werra monokliny przedsudeckiej. Przeprowadzone badania wykazały, że zarówno seria węglanowa jak i siarczanowa są znacznie zróżnicowane petrograficznie. Wśród skał węglanowych wyróżniono trzy poziomy: poziom wapieni mikro krystalicznych, poziom wapieni allochemicznych o wy kształceniu rafopodobnym i poziom zanieczyszczonych wapieni alochemicznych. Poszczególne poziomy wykazują odmienne rozprzestrzenienie, które jest wynikiem zróżnicowania warunków sedymentacji w basenie. Pod względem chemicznym są to wapienie silnie dolo mityczne i dolomity wapniste. Dolomityzacja osadu węglanowego nastąpiła najprawdopodobniej we wczesnym stadium diagenezy. W serii siarczanowej wyróżniono anhydryty pierwotne i epigenetyczne. Należy przypuszczać, że anhydryty pierwotne powstały w okresie wczesnodiagenetycznym poprzez odwodnienie żelu gipsowego. Przyczyną odwodnienia było prawdo podobnie silne stężenie wody morskiej. Natomiast anhydryty epigenetyczne powstały na drodze dehydratyzacji osadu gipsowego, która nastąpiła w okresie późniejszym. Przyczynę tego procesu należy upatrywać w narastającym ciśnieniu i temperaturze, które powodował wzrost miąższości nadkładu. Charakter skał anhydrytowych wykazuje zależność od warunków fizykochemicznych panujących w różnych częściach basenu sedymentacyjnego.

Petrography and facies differentiation, in the Werra limestones and anhydrite rocks, Fore-Sudetic Monocline, SW Poland

Abstract
This paper deals with the main results of my petrographic and mineralogical investigations into the carbonate -sulphate rock series of the Werra cyclothem in the Fore-Sudetic Monocline. The carbonate member of the series under consideration is divided into three petrographic horizons involving microcrystal line limestone, allochemical reef-like limestone, and impure allochemical limestone. Chemically these include both highly dolomitic limestones and limy dolostones. The process of dolomitization of an original limestone is thought to have taken place in an early diagenetic stage. The anhydrite rock member is petrographically differentiated into primary and epigenic anhydrite. The primary anhydrite is thought to have originated as a gypsum-gel in an early diagenetic stage, whereas the epigenic one resulted from later dehydration of an original gypsum deposit.

Full Text:

PDF