Strukturalno-geologiczne warunki lokalizacji złóż żyłowych jednostki Chełmca

Bolesław Wajsprych

Abstract


Celem niniejszej pracy jest ustalenie związku pomiędzy lokalizacją złóż a tektoniką obszaru ich występowania. Stwierdzono, że złoża jednostki Chełmca posadowione są w obrębie tektonicznych zluźnień, w czołowych partiach łusek. Analizując warunki dynamiczno-strukturalne każdego z etapów rozwoju budowy geologicznej badanego obszaru stwierdzono, że strefy zluźnień tektonicznych, w których rozwinęła się mineralizacja złożowa, powstały w czasie poprzecznego fałdowania. Takie spostrzeżenie dało podstawę do rozważań nad zagadnieniem wieku i genezy złóż. Autor doszedł do wniosku, że złoża jednostki Chełmca powstały w okresie ruchów kimeryjskich i są złożami typowo hydrotermalnymi.
W końcowej części pracy przeprowadzono dyskusję na temat dotychczasowych poglądów dotyczących zagadnień wieku i genezy omawianych złóż.

The structural-geological conditions of the occurrence of vein ore deposits in the Chełmiec unit

Abstract
The main object of the present paper is to determine the interdependence of the occurrence sites of the vein deposits and the geological structure of their occurrence area. It has been ascertained that in the Chelmiec unit these deposits lie within tectonic loosenings of the cores of scales. An analysis of the dynamic and structural conditions of all the evolutionary stages in the geology of the region under consideration has shown that these shearing zones had formed in the course of transverse foldings. The above observations provided a reliable basis for discussing problems concerning the age and origin of the deposits. The writer's conclusion is that the formation of the ore deposits of the Chełmiec unit dates back to the Cimmerian movements and that they are typically hydrothermal in character. The current views on the problems of age and origin of the deposits here considered are being discussed in the last chapter of the present paper.

Full Text:

PDF