Tektonika jednostki Chełmca (północno-wschodnia część Gór Kaczawskich)

Bolesław Wajsprych

Abstract


Praca niniejsza opracowana została na podstawie szczegółowej analizy mezostruktur zaobserwowanych na obszarze jednostki Chełmca. Na podstawie mapy geologicznej i wyników analizy mezostruktur wywnioskowano, że jednostka Chełmca ma wyraźnie łuskowy styl budowy. Analiza mezostruktur pozwoliła wyjaśnić duży rozrzut kierunków poszczególnych struktur fałdowych. Zjawisko to spowodowane jest rolą, jaką spełniały diabazy w czasie głównego fałdowania. Szczególnie duża uwagi poświęcono interpretacji spękań. Wyraźna zgodność wyników otrzymanych z niezależnej analizy każdego z rodzajów mezostruktur, potwierdziła w dużej mierze prawidłowość zastosowanej w tej pracy metodyki analizy strukturalnej.
Na badanym obszarze stwierdzono obecność dużych, otwartych fałdów poprzecznych, będących efektem późniejszych ruchów fałdowych. Osie tych fałdów ułożone są w kierunku NNE - SSW. Porównanie tektoniki jednostki Chełmca z tektoniką obszarów przyległych (permo-mezozoik niecki Leszczyny) wskazuje, że poprzeczne fałdowanie nastąpiło przypuszczalnie w epoce kimeryjskiej. Jest to ostatni etap w rozwoju tektonicznym badanego obszaru, podczas którego naprężenia styczne wywołały deformacje o charakterze fałdowym. Deformacje późniejsze, jakkolwiek były to deformacje na dużą skalę, miały już tylko charakter tektoniki dysjunktywnej.
W końcowej części pracy scharakteryzowano ważniejsze deformacje nieciągłe.

Tectonics of the Chełmiec unit (north-western part of the Kaczawskie Mts.)

Abstract
The paper is based on a detailed analysis of the mesostructures observed within the Chelmiec unit. The data thus obtained have led the writer to conclude that the above unit displays a distinct scale style of structure. The strong axial dispersion of the major fold structures was due to the role played by diabases during the high folding. The interpretation of the joints has been discussed with special attention. The marked coincidence of the analytical results, obtained independently for each type of the mesostructures, confirms the correctness of the structural analysis method here used. The younger folding movements are responsible for the formation of transverse NNE - SSW structures. A comparison of the tectonics of the Chełmiec unit with those of the adjacent areas (the Permo-Mesozoic of the Leszczyna depression) reasonably suggests that the transverse folding movements had occurred during the Cimmerian tectonic epoch. A description of the major disjunctive deformations is given in the last chapters of the present paper.

Full Text:

PDF