Łupki krystaliczne i leukogranity pasma Stara Kamienica - Świeradów-Zdrój. [Crystalline schists and leucogranites of the Stara Kamienica - Świeradów-Zdrój Belt (Western Sudetes)]

Kozłowski Kazimierz

Abstract


Podano charakterystykę petrograficzną i geologiczną łupków łyszczykowych, gnejsów, leptynitów, amfibolitów, hornfelsów, skarnów i leukogranitów pasma Stara Kamienica - Świeradów-Zdrój. Ogólnie scharakteryzowano skały rejonów: Raspenavy (CSRS),wzgórza Wyrwak koło Mirska, Złotnik, Jindrichovic (CSRS), Giebułtowa. Stwierdzono objawy działalności roztworów leukokratyzujących, które doprowadziły do utworzenia leukogranitów, gnejsów leukokratycznych, leptynitów leukokratycznych, częściowo leukokratyzując łupki łyszczykowe. Seria łupków krystalicznych pasma Stara Kamienica - Świeradów-Zdrój była pierwotnie zbudowana ze skał ilastych (łupki łyszczykowe), piaskowców (gnejsy sródłupkowe), margli (amfibolity i łupki amfibolowe), mułowców szarogłazowych lub tufów ryolitowych (leptynity). Uległa ona metamorfizmowi co najmniej w kwarcowo-albitowo-epidotowo-almandynowej subfacji facji zieleńcowej w temperaturach 500-550°. Ukierunkowanie nastąpiło w czasie młodokaledońskiej fazy orogenicznej. U schyłku tej fazy rozpoczęła się działalność roztworów leukokratyzujących i trwała nadal już po ustaleniu ruchów górotwórczych. Po leukokratyzacji nastąpiła regionalna albityzacja, a następnie zostały uruchomione roztwory boro-, fluoro- i potasonośne. W pracy podano 19 nowych analiz chemicznych łupków łyszczykowych, leptynitów, gnejsów, leukogranitów.

Crystalline schists and leucogranites of the Stara Kamienica - Świeradów-Zdrój Belt (Western Sudetes)

Abstract
Geological and petrographical characteristic is presented of the mica schists, gneisses, leptinites, amphibolites, hornfelses, skarns and leucogranites of the Stara Kamienica - Świeradów-Zdrój Belt. Rocks of the following areas are characterized in general way: Raspenava (CSRS), Wyrwak hill near Mirsk, Złotniki, Jindrichovice (CSRS), Giebułtów. Evidence of activity of leucocratising solutions were observed. They led to the formation of leucogranites, leucocratic gneisses, leucocratic leptinites, and partly leucocratized mica schists. The crystalline series of the Stara Kamienica - Świeradów-Zdrój Belt primarily consisted of argillaceous rocks (mica schists), sandstones (intra-schist gneisses), marls (amphibolites and amphibolitic schists), greywacke siltstones or rhyolitic tuffs (leptinites). It was subject to metamorphism at least in the quartz-albite-epidote-almandine subfacies of the greenstone facies in a temperature about 500-550°. This series was oriented during the Young Caledonian erogenic phase. At the decline of that phase the action of leucocratizing solutions started and it continued after the end of the tectonic movements. A regional albitization took place after leucocratization, which was followed by the action of boron -fluorine

Full Text:

PDF