Polimetamorfity strefy tektonicznej Złoty Stok – Skrzynka w Sudetach

Maria KOZŁOWSKA-KOCH

Abstract


Opracowano petrograficznie różne typy skał z terenu „gnejsów haniackich” północno-zachodniego pasa strefy tektonicznej Złoty Stok – Skrzynka: kataklazyty i mylonity, łupki i gnejsy blastokataklastyczne lub blastomylonityczne, hornfelsy i metabazyty. Dla 90 próbek podano ilościowy skład mineralny. Przytoczono 7 analiz chemicznych zaczerpniętych z literatury i 14 nowo wykonanych. Wykazując polimetamorficzną naturę zbadanych skał sporządzono schemat klasyfikacyjny, wyróżniający 14 grup polimetamorfitów i podano petrograficzną ich charakterystykę. Zaproponowano definicję „gnejsu haniackiego” w dwojakim znaczeniu: szerszym – geologicznym i węższym – czysto petrograficznym. W konkluzji przyjęto, że „gnejsów haniackich” dostarczył złożony proces kataklazy i mylonityzacji różnych skał metamorfiku Lądka – Śnieżnika (seria strońska, gnejsy gierałtowskie i śnieżnickie), następnie – w początkowych stadiach orogenezy hercyńskiej – nowa progresja metamorfiz-mu regionalnego w warunkach szybkiego wzrostu temperatury (obecny kordieryt, sylimanit i andaluzyt) prowadząca w końcu do upłynnienia intruzji kłodzko-złotostockiej.

Polymetamorphites of the Złoty Stok – Skrzynka dislocation zone

Abstract
Different rock types of the so called Haniak gneiss area were submitted to petrographical examination. This area constitutes the NW marginal part of the Złoty Stok – Skrzynka dislocation zone and consists of various cataclasites, mylonites, blastocataclastic and blastomylonitic schists or gneisses. 90 micrometric analyses and 14 new chemical analyses were executed and 7 analyses cited from the literature. The polymetamorphic character of the examined rocks was proved. A tentative classification pattern of those polymetamorphites was presented and petrographical characteristics of each of the 14 distinguished rock-groups summarized. A definition of so called Haniak gneiss in twofold – geologic and petrographic – meanings was proposed.
So called Haniak gneisses are supposed to have been originated in the course of cataclasis and mylonitization of different rocks of the Lądek – Śnieżnik metamorphic area (Stronie series, Gierałtów- and Śnieżnik gneisses), then followed by a new progressive stage of regional metamorphism. The presence of cordierite, andalusite and sillimanite suggests the high temperature sector of this metamorphism, issuing finally in the production of a granitoid magma of the Kłodzko – Złoty Stok intrusion.

Full Text:

PDF PDF