Mikroflora z wapieni krystalicznych okolicy Nowego Waliszowa (Krowiarki - Sudety Środkowe). [Microflora of the crystalline limestones from the vicinity of Nowy Waliszów (Krowiarki Mts., Cental Sudetes)]

Gunia Tadeusz

Abstract


W pracy przedstawiono wyniki badań mikropaleontologicznych wapieni krystalicznych przewierconych otworem wiertniczym w paśmie górskim Krowiarek. 
Zrewidowano i uznano za niewystarczające dotychczasowe kryteria podziału stratygraficznego metamorficznej serii strońskiej. Na podstawie po raz pierwszy stwierdzonych zespołów Acritarcha zaliczono badane wapienie krystaliczne do poziomu granicznego górny wend-dolny kambr. Stwierdzono występowanie przeobrażonych trachyandezytów względnie ich tufów.

Microflora of the crystalline limestones from the vicinity of Nowy Waliszów (Krowiarki Mts., Central Sudetes)

Abstract 
The results of micropaleontological studies on crystalline limestones drilled in the Krowiarki Mts belt are described. The previous criterion of stratigraphic dividing of the metamorphic series of Stronie Śląskie has been revised and considered as insufficient. On the ground of the Acritarcha assemblages, which have for the first time been discovered, the studied crystalline limestones are included among the boundary-horizon between the Upper Vendian and the Lower Cambrian. The metamorphosed trachyandesites or their tuffs have also been found. 


Full Text:

PDF