Enklawy homeogeniczne (autolity) jako wskaźnik magmowego pochodzenia granitoidów strzelińskich

Marek Lorenc

Abstract


W pracy przedstawiono zależności genetyczne między enklawami skał magmowych i otaczającym je granitem. Enklawy te, opisywane jako autolity, występują zarówno w przypowierzchniowych partiach granitu, jak i na większych głębokościach. Opierając się na wynikach analiz mikroskopowych wykazano także wyraźne pokrewieństwo autolitow oraz odpowiadających im skał tonalitowych i diorytowych nawierconych w głębszych partiach masywu. W odniesieniu do sytuacji geologicznej w masywie strzelińskim przedstawiono także różne interpretacje pochodzenia autolitów. Na podstawie zebranego materiału przyjęto możliwość udziału magmy zasadowej w mobilizacji intruzji strzelińskiej, przejawiającej charakter wieloetapowej intruzji mieszanej.

Endogenous inclusions (autoliths) as evidence of magmatic origin of the Strzelin granitoids

Abstract 
The paper attempts to elucidate genetic relationships between enclaves of various igneous rocks and the host granitoid. These enclaves recognised as autoliths occur both in the top part and deeper levels of a granite body. Based on the results of microscopic analyses there is shown also a distinct relationship between autoliths and tonalites and diorites drilled in other parts of the massif. Various interpretations of the autolith's genesis in the Strzelin massif are discussed. On the basic of gathered data author accepted a possibility of share of a basic magma in mobilisation of the Strzelin intrusion character of which seems to be multi-stage and mixed-type. 


Full Text:

PDF