Profil litostratygraficzny permo-karbonu w zachodniej części Rowu Świerzawy

Andrzej Ostromęcki

Abstract


W pracy wykazano, że klastyczne osady westfalu D i stefanu (uznawane poprzednio za środkowy bądź dolny czerwony spągowiec) mają wiele cech litologicznych, pozwalających na odróżnienie ich od podobnych osadów czerwonego spągowca w miejscach, gdzie analiza sporowa jest niemożliwa. Stwierdzone różnice polegają na zmianach w ilości otoczaków odpornych na transport i wietrzenie (kwarc, lidyty, drobnoziarniste kwarcyty), a także otoczaków skał wylewnych w osadach grubo-klastycznych. Zmiany dojrzałości składu mineralnego stwierdzono również w piaskowcach, które wykazały zmienne ilości kwarcu monokrystalicznego, kwarcu polikrystalicznego, skaleni, ziarn skał epimetamorficznych oraz skał wylewnych, a także spoiwa węglanowego w miarę przesuwania się ku górze profilu. Nie stwierdzono natomiast różnic dla niektórych cech teksturalnych (rozkład wielkości osi B otoczaków, obtoczenie) zlepieńców. W zakończeniu podano również krótki opis zmian barwy w profilu, który cechuje się występowaniem warstw szarych w części dolnej, różowych w części środkowej i ciemnoczerwonych w górnej. Zmiany litologiczne w profilu górnego karbonu i dolnego czerwonego spągowca są odbiciem postępującej w głąb erozji w obszarach źródłowych materiału klastycznego, w których początkowo erodowane były starsze, nie istniejące dziś osady, a następnie dopiero epimetamorficzny kambro-sylur kaczawski.

Lithostratigraphical column of the Permo-Carboniferous in the western part of the Świerzawa Graben

Abstract
When describing the lithostratigraphic characteristics of the clastic Permo-Carboniferous rocks in the vicinity of Świerzawa the writer pointed to the presence here of two lithologically different series. They differ in the degree of maturity of both, the conglomerates and the sandstones. In the lower series there occur orthoquartzitic conglomerates and mature subgreywackes and protoquartzites, in the higher series there are polymictic conglomerates and im mature subgreywackes. No texture differences have, however, been observed in the conglomerates of the two series. The differences in colour consist in the deposits of the lower serieq being srey or pinkish while dark-red is the most common colour among the higher up rocks. The strong maturity of the lower series deposits is a result of the reworking of the older deposits. The sediments of the higher series are result of the erosion of the epimetamorphic Cambro-Silurian of the Kaczawskie Mts. Changes in colour result from the varying subfacial development of the particular horizons as well as from the reworking of the soil profile from the source-areas.


Full Text:

PDF