Charakterystyka petrograficzna metapsefitów i metapsamitów kambro-syluru okolic Wlenia

Bożena Łącka

Abstract


Wykonano analizę petrograficzną słabo zmetamorfizowanych zlepieńców i piaskowców z Tarczyna występujących wśród osadów kambro-syluru Gór Kaczawskich. Zróżnicowanie składu okruchowego, brak albitu i fragmentów skał z albitem w zlepieńcach oraz odmienne tekstury i sposób występowania osadów w terenie wydają się wskazywać na przynależność zlepieńców do syluru, a piaskowców szarogłazowych z Tarczyna do łupków ordowiku. Zmiany wywołane czynnikami dynamo-metamorfizmu zaznaczają się głównie rekrystalizacją spoiwa i częściowym zatarciem pierwotnych struktur i tekstur osadów. W niewielkim tylko stopniu dynamometamorfizm i procesy postdeformacyjne wywołały zmiany składu mineralnego badanych osadów. 

Full Text:

PDF