Wulkanity karbońskie i trzeciorzędowe w północnej części niecki śródsudeckiej

Antoni Nowakowski, Andrzej Karol Teisseyre

Abstract


Scharakteryzowano geologicznie i petrograficznie wulkanity dolno- i górnokarbońskie oraz gauteit analcymowy wieku trzeciorzędowego, występujące na północ od Sędzisławia między Domanowem a Figlowem. Wykazano również, że tzw. porfiryty w rzeczywistości są zalbityzowanymi bazaltami lub trachybazaltami, tworzącymi małe pokrywy lub płytkie intruzje subwulkaniczne, współczesne lub prawie współczesne sedymentacji dolnokarbońskiej, natomiast wulkanizm górnokarboński reprezentują dajki ryolitowe. Stwierdzone wśród otoczaków kulmu lamprofiry biotytowe pochodzą najprawdopodobniej ze szczytowych partii siodła Bolków - Wojcieszów w Górach Kaczawskich. W pracy podano również nowe analizy chemiczne zalbityzowanego paleobazaltu z Nagórnika i gauteitu analcymowego z Kocikowa.

The Carboniferous and Tertiary volcanic rocks in the northern margin of the Intrasudetic Basin (Central Sudetes)

Abstract
Three stages of volcanic activity have been recognized in the northern part of the Intrasudetic Basin: the first evidently belongs to the Lower Carboniferous, the second stage is most likely Upper Carboniferous in age, whereas the third one represents the Tertiary. The corresponding lavas have been re-classified as albitized paleobasalt, rhyolite, and analcite gauteite, respectively. The presence of pebbles and boulders of unmetamorphosed lamprophyre within the Lower Carboniferous conglomerates of the Intrasudetic Basin clearly indicates that the Western Sudetes contain veins of the pre-Dinantian lamprophyre.


Full Text:

PDF