O wieku i następstwie warstw w skałach metamorficznych Rudaw Janowickich i Grzbietu Lasockiego

Juliusz Henryk Teisseyre

Abstract


Praca niniejsza poświęcona jest próbie nowego litologiczno-stratygraficznego podziału skał metamorficznych Rudaw Janowickich i Grzbietu Lasockiego. Autor koreluje metasedymenty i metawulkanity, wymienionych pasm górskich, z podobnymi zespołami skalnymi okolic Żeleznego Brodu. Te ostatnie są pale-ontologicznie datowane na sylur. Podstawą tej korelacji są szczegółowe badania autora nad skałami Rudaw Janowickich i Grzbietu Lasockiego z jednej strony oraz przeglądowe zapoznanie się z ich odpowiednikami z okolic Rychorskich Hor, południowych Karkonoszy z okolic Żeleznego Brodu. Drugim obszarem porównawczym dla skał Rudaw Janowickich i Grzbietu Lasockiego było metamorfikum kłodzkie, gdzie występowanie skał sylurskich udowodniły badania T. Guni i I. Wojciechowskiej (1963).
Autor proponuje następujący schemat litostratygraficzny dla skał metamorficznych Rudaw Janowickich i Grzbietu Lasockiego:
grupa Rudaw Janowickich
formacja wulkanitów z Leszczyńca
formacja łupków z Czarnowa grupa gnejsów z Kowar.
Autor uważa że skały grupy Rudaw Janowickich są wiekowym odpowiednikiem syluru lub być może najwyższego ordowiku, natomiast wiek skał grupy gnejsów z Kowar autor niniejszej pracy uważa za problem otwarty.
Wnioski swoje autor rozwija na tle obszernie cytowanej literatury regionalnej, jak również obszernego zestawienia piśmiennictwa dotyczącego metod określania wieku skał metamorficznych oraz nomenklatury jednostek litostratygraficznych. Terminologia wyróżnionych jednostek uzgodniona została z zaleceniami XXI sesji Kongresu Geologicznego w Kopenhadze. Praca ma charakter dyskusyjny.

On the age and sequence of beds in the metamorphic rocks of the Rudawy Janowickie Range and Lasocki Ridge

Abstract
Meta-volcanic rocks and metasediments overlying a basement group consisting of laminated and augen gneisses are compared with similar rock assemblages of Rychorskie Mts., Southern Karkonosze Mts., Zelezny Brod Region and Kłodzko Metamorphic Region. The upper Rudawy Janowickie Group, consisting of metasediments and meta-volcanic rocks is correlated with Silurian of Zelezny Brod Region; while the age of the lower Kowary Gneiss Group should be regard as open question.


Full Text:

PDF