Konfrontacja zdjęcia satelitarnego z mapą geologiczną Karkonoszy i Gór Izerskich; próba interpretacji tektoniki dysjunktywnej

Jerzy Mroczkowski, Stanisław Ostaficzuk

Abstract


Układ sieci drenażu, przebieg żył w granitach i gnejsach oraz rozprzestrzenienie utworów czwartorzędowych na obszarze Karkonoszy i Gór Izerskich pozwalają na wyznaczenie szeregu mniej lub bardziej ciągłych linii prostych, rzadziej łuków lub kręgów. Znaczna część tych linii pokrywa się z fotolineamentami widocznymi na zdjęciu satelitarnym wykonanym z Landsata, co skłania do rozpatrywania ich jako przejawów tektoniki dysjunktywnej. Najprawdopodobniej są to głębokie uskoki, czego potwierdzeniem są występujące w ich bezpośrednim sąsiedztwie, a zwłaszcza na ich przecięciach wulkanity trzeciorzędowe, koncentracje mineralizacji polimetalicznej, źródła zwykłe i mineralne, termy, strefy kataklazy itp. Niektóre z wyznaczonych linii przebiegają wzdłuż granic litologicznych lub rozgraniczają różne formy morfologiczne. Wśród omawianych linii tektonicznych spotyka się takie, które częściowo lub w całości odpowiadają znanym z literatury tego obszaru uskokom i strefom tektonicznym. Wyinterpretowany na podstawie zdjęć satelitarnych i mapy geologicznej system dyslokacji dysjunktywnych odegrał istotną rolę w rozwoju budowy geologicznej obszaru i jego morfologii.

The Karkonosze Mts.-Góry Izerskie Mts block - geological map versus satellite image; and attempt of interpretation of fault tectonics

Abstract
Drainage pattern, vein system in granites and gneisses and extent of Quarternary deposits in the Karkonosze Mts-Góry Izerskie Mts region let us to draw a number of more or less continuous straight and less frequently ring and arc shaped lines. Majority of the lines could be identified with photolineaments visible on satellite images, which prompt us to consider them as a manifestation of fault tectonics. Most probably the lines represent deep faults, which is confirmed by occurrence of volcanites, polymetallic mineralization, wells of both fresh and mineral water, thermal springs, zones of cataclasis etc. - in their closest neighborhood and especially within knots where two or more lines intersect each other Some of the lines follow lithological boundaries or divide different morphological forms. Merely some of them could be identified, wholly or partially, with faults and tectonic zones described earlier by other authors. The pattern of disjunctions, interpreted from the satellite images and geological maps apparently controlled both geological and landscape evolution of the area under consideration.

Full Text:

PDF