Budowa geologiczna wschodniej części okrywy granitu Karkonoszy w okolicach Miedzianki (Sudety Zachodnie)

Juliusz Henryk Teisseyre

Abstract


Jak wynika z systematycznych badań petrograficznych i tektonicznych, jednostki tektoniczne wyróżnione przez J. Oberca (1960b) i autora niniejszej pracy różnią się od siebie zespołem cech petrograficznych i strukturalnych. Seria jednostki Rudaw Janowickich - Śnieżki wykazuje znamiona wieloetapowych przemian, związanych z głównymi fazami ruchów tek tonicznych. Wyraźna zbieżność kierunków głównej lineacji w jednostce Rudaw Janowickich - Śnieżki z kierunkiem lineacji b1 siodła Bolków - Wojcieszów wskazuje, że lineacje te są być może równowiekowe; oznacza to, że główne fałdowanie jednostki Rudaw Janowickich - Śnieżki jest prawdopodobnie wieku kaledońskiego. Wstępne badania nad jednostką Leszczyńca wskazują na jej wyraźną odrębność zarówno litologiczną, jak i tektoniczną. Zieleńce i fyllity elementu Przybkowic wykazują duże podobieństwo do ordowickich członów jednostki Bolkowa. Badania strukturalne w jednostce Dobromierza wskazują na monoklinalny układ tworzących ją elementów fałdowych. Główny uskok śródsudecki jest prawdopodobnie strukturą poligeniczną, związaną w zasadzie z waryscyjską przebudową okrywy granitu. Dyslokacja ta została częściowo wykorzystana przez intruzję granitu Karkonoszy. Późniejsza przebudowa uskoku śródsudeckiego w czasie ruchów saksońskich jest dość prawdopodobna, chociaż nie jest dotychczas udokumentowana w sposób pewny.

Geological structure of the metamorphic mantle of the Karkonosze granite in Miedzianka Region (Western Sudetes)

Abstract
On the basis of field investigations, data from pits and trenches dug down to the very bedrock, and the study of metamorphic rocks in thin sections, the present writer has reached the following conclusions: The rock series of the Rudawy Janowickie - Śnieżka unit displays several stages of metamorphic transformation which may be correlated with the chief periods of tectonic activity within this region. It seems quite likely that the high folding of this unit is Caledonian in age.
Preliminary investigations of the Leszczyniec unit suggest its tectonic and lithological differences from the Rudawy Janowickie - Śnieżka unit.
In the writer's opinion the greenstones and phyllites of the so called „Przybkowice zone” (J. Oberc 1960b, 1961) are a distinct structural element and will be referred to as the „Przybkowice element". Its greenstones and phyllites are very like the Ordovician members of the rock series of the Bolków unit.


Full Text:

PDF