Eklogity Gór Śnieżnickich

Smulikowski Kazimierz

Abstract


Opisano szczegółowo wszystkie znane do tej pory miejsca występowania eklogitów i skał pokrewnych na obszarach metamorficznych Śnieżnika Kłodzkiego, Gór Bialskich i Gór Złotych. Opisy dotyczą geologicznych warunków występowania tych skał, petrograficznych ich właściwości w stanie dobrze zachowanym i wtórnie przeobrażonym, oraz ich powiązania ze skałami otaczającymi. Na podstawie tych opisów wyciągnięto następujące wnioski ogólne:
1. Wszystkie opisane eklogity należą do wyróżnionej przez autora III grupy genetycznej tych skał, związanej z gnejsami i migmatytami i powstałej w warunkach głębokiego metamorfizmu regionalnego.
2. Eklogity poszczególnych miejsc wykazują przynależność do jednej z trzech odrębnych serii litologicznych różniących się sposobem zróżnicowania składu mineralnego i asocjacją z innymi rodzajami skał:
I - seria eklogitów normalnych (bezskaleniowych),
II - seria eklogitowo-karyntynitowa,
III - seria eklogitowo-granulitowa.
Autor nie wierzy w istnienie odrębnej eklogitowej facji mineralnej wśród skał 'metamorficznych i w ogólności wątpi w powszechną użyteczność nauki o facjach mineralnych do klasyfikacji produktów głębokiego metamorfizmu regionalnego. Zamiast o facjach mineralnych woli mówić o paragenezach i kolejnych etapach ich rozwoju w toku ewolucji metamorficznej. W ewolucji zbadanych eklogitów dostrzega cztery kolejne etapy: 1. Przedeklogitowy, 2. Eklogitowy, 3. Amfibolitowy i 4. Migmatytowy. Eklogity są metastabilnymi reliktami skalnymi, przejściowo wytworzonymi w etapie 2.

Eclogites of the Śnieżnik Mts. in the Sudetes

Abstract
This paper offers a full account of eclogites and allied rocks in the metamorphic areas of the Snieznik Mts. and the Lądek region, SE of Kłodzko in the Polish part of the Sudetes. Detailed descriptions deal with geologic circumstances and petrographic characters of those rocks, in well preserved condition and also in various stages of their secondary transformation. General conclusions drawn from those observations may be summarized as follows:
1°. All described eclogites belong to the III-rd genetic group, as defined by the author, they are intimately connected with gneisses and migmatites of supracrustal origin as products of deep regional metamorphism.
2°. Eclogites from different localities belong to any one of the three rock series possible in that genetic group, which diverge in their mineralogical differentiation and association with other rock kinds: I - Normal eclogite series (devoid of primary feldspar), II - Eclogite-carinthinite series, III - Eclogite-granulite series.
3°. Most of the examined eclogites, together with the surrounding gneisses, are derivatives of sedimentary rocks, probably of some layers enriched in Ca--Mg-Fe carbonates, sometimes possibly in basaltic pyroclastics. The author does not believe in the existence of a separate eclogite mineral facies in the domain of regional metamorphism and, in general, he doubts about the wide applicability of the doctrine of mineral facies of rocks to the classification of the products of deep regional metamorphism. Instead of speaking about mineral facies he prefers to speak about mineral parageneses and about successive stages of metamorphic evolution of the rocks. In the evolution of eclogites he perceives 4 successive stages: 1 - Pre--eclogitic stage, 2 - Eclogitic stage, 3 - Amphibolitic stage, 4 -o Migmatitic stage. Eclogites are metastable relicts formed temporarily in stage 2. This is the best explication of their relative rarity in most metamorphic formations.


Full Text:

PDF