Budowa geologiczna metamorfiku dorzecza Ścinawki Kłodzkiej

Irena Wojciechowska

Abstract


Autorka opracowała stratygrafię, tektonikę i paleogeografię północnej części metamorfiku kłodzkiego. W metamorfiku kłodzkim jest reprezentowana głównie seria, kaledońska, której sedymentacja trwała do syluru włącznie. Wskutek sfałdowania serii kaledońskiej i przefałdowania ze strukturami podłoża przy równoczesnym metamorfiźmie, w metamorfiku kłodzkim powstał fałd pochylony ku południowi, o rozciągłości W - E. Na podstawie analizy drobnych struktur skał metamorficznych autorka udowodniła, że całość serii krystalicznych zanurza się w kierunku wschodnim. W związku z tym w części zachodniej obserwuje się na powierzchni najgłębsze poziomy intersekcyjne. Całość tak sfałdowanego metamorfiku kłodzkiego przecina szereg późniejszych dyslokacji, dając obecnie obserwowaną, budowę blokową.

Geology of the metamorphic massif in the basin of Ścinawka Kłodzka

Abstract
The geology of the northern part of the Kłodzko metamorphic massif (Central Sudetes Mts.) is described and an account is given of its stratigraphy, tectonics and palaeogeography. The metamorphic massif of Kłodzko consists mainly of the Caledonian series whose sedimentation continued through the Silurian. The folding of the Caledonian series and its interfolding with substratal structures, accompanied by metamorphic processes, caused the formation in the Kłodzko metamorphic massif of a southward recumbent fold with a W - E strike. By an analysis of microstructures of the metamorphic rocks, the writer shows that the whole crystalline series plunges eastward. In this connection the deepest horizons are observable in the western part of the area here considered. The whole metamorphic massif of Kłodzko, folded according to the above mentioned pattern, is dissected by a number of later dislocations, the result of which is the present block structure.


Full Text:

PDF