Podział stratygraficzny cechsztynu północnosudeckiego w świetle badań facjalnych

Jan Krasoń

Abstract


W oparciu o nowe, bogate materiały wiertnicze oraz obserwacje terenowe autor podaje opis litologiczny cechsztynu północnosudeckiego i przedsudeckiego. Na tej podstawie analizuje stosunki facjalno-paleogeograficzne formacji górnopermskiej wymienionych obszarów i przeprowadza dyskusję na temat dotychczasowych prób podziału stratygraficznego cechsztynu dolnośląskiego. W świetle wykonanych badań autor stwierdza, że cechsztyn dolnośląski jest cyklicznie uporządkowany. W jego profilu pionowym można wyróżnić cztery asymetryczne, niepełne cyklotemy sedymentacyjne. Szczegółowy podział stratygraficzny cechsztynu dokonany na podstawie litologii jest bardziej uzasadniony niż podziały oparte na dotychczas znanym zespole faunistycznym. Poziomami korelacyjnymi dla wydzielonych poziomów litostratygraficznych są przede wszystkim serie ilaste i wapienno-dolomityczne, sekwencja stratygraficzna warstw oraz podrzędnie fauna cechsztyńska. W przeciwieństwie do dawniejszych poglądów badaczy, którzy uważali, że niecka północnosudecka w cechsztynie stanowiła zatokę otwartą ku północnemu zachodowi, autor stara się udowodnić, że obszar ten wraz z blokiem przed-sudeckim w górnym permie stanowił południową, przybrzeżną część morza cechsztyńskiego. Morze to w cechsztynie trzykrotnie transgredowało z obszaru przedsudeckiego w kierunku południowym.

Stratigraphic division of North-Sudetic Zechstein in the light of facial investigations

Abstract
A lithological description is given of the north-sudetic and fore-sudetic Zechstein series, based on rich material from boreholes and the writer's field observations. On this evidence an analysis is made of the facial-palaeogeographical conditions of the Upper Permian formations, and the tentative stratigraphic divisions of the Lower Silesian Zechstein, thus far attempted, are discussed. Four incomplete sedimentary cycles may be differentiated in the Lower Silesian Zechstein. A detailed stratigraphic division of the Zechstein will be more reliably based on lithology than on any of the faunal remains available. Clay- and limestone-dolomite series, the stratigraphic succession of beds and, subordinately, the Zechstein fauna, consitute the best correlation markers for the distinguished litho-stratigraphic zones. Against the opinion of earlier authors who stated that the Zechstein north-sudetic syncline constituted a bay opening to the NW, the present writer attempts to demonstrate that during the Upper Permian, this area, together with the so called fore-sudetic block, was the southern littoral part of the Zechstein sea. During the Zechstein this sea transgreded three times from the fore-sudetic area towards the south.


Full Text:

PDF