Budowa geologiczna górnego dorzecza Białej Lądeckiej.

Kasza Ludwik

Abstract


Obszar górnego dorzecza Białej Lądeckiej obejmuje część Sudetów Wschodnich zbudowaną prawie wyłącznie z prekambryjskich skał metamorficznych. Nowym ogniwem stratygraficznym, nieznanym dotychczas na omawianym obszarze, są odkryte przez autora niezmetamorfizowane zlepieńce z Kletna. Wiek zlepieńców autor określa jako górny dewon lub dolny karbon.
Wydzielono trzy jednostki tektoniczne wyższego rzędu: jednostkę Międzygórza, jednostkę Starego Miasta, jednostkę Śnieżnika. Jednostkę Śnieżnika zinterpretował autor odmiennie od dotychczasowych poglądów, uznając ją za jednostkę wyższego rzędu o charakterze synklinorialnym. Wśród argumentów uzasadniających tę koncepcję ważną rolę odgrywają wstępne wyniki badań nad mikrotektoniką i wydzielona dzięki nim elewacja Międzygórze - Velke Vrbno.

Geology of the upper basin of Biała Lądecka stream

Abstract
The area drained by the upper course of the Biała Lądecka stream comprises a part of the Eastern Sudeten Mts. which is built almost exclusively of Precambrian metamorphic rocks. The non-metamorphosed Kletno conglomerates discovered by the writer are a new, thus far unknown, stratigraphic member in the area here considered. The age of the conglomerates is Upper Devonian or Lower Carboniferous.
Three major tectonic units have been distinguished: the Międzygórze unit, the Stare Miasto unit, and the Śnieżnik unit. The interpretation presented for the Śnieżnik unit deviates from the earlier views in that it recognises its synclinorial character. This conception is largely based on the preliminary investigations of the microtectonics here and the resulting separation of the Międzygórze - Velke Vrbno elevation.


Full Text:

PDF