Charakter transgresji morza cechsztyńskiego a geneza osadów białego spągowca na obszarze Wielkopolski (Północna Monoklina Przedsudecka).

Karnkowski Paweł Henryk

Abstract


Na podstawie kilkudziesięciu wierceń z północnej części monokliny przedsudeckiej przedstawiono litologię, litostratygrafię i warunki sedymentacji schyłku czerwonego spągowca i początku cechsztynu oraz zaproponowano model szybkiej transgresji cechsztyńskiej. Przedyskutowano również zagadnienie genezy barwy białego spągowca sugerując, że obecny jasny kolor tych osadów spowodowany był odbarwieniem wskutek infiltracji silnie redukcyjnych roztworów powstałych w czasie sedymentacji łupku miedzionośnego.

The nature of Zechstein transgression versus origin of the Weissliegendes in the Wielkopolska area (northern Fore-Sudetic Monocline, western Poland)

Abstract
The lithology, lithostratigraphy, and sedimentary environment from the end of the Rotliegendes and earliest Zechstein are discussed on the basis of analysis of several tens boreholes from northern part of the Fore-Sudetic Monocline, and a model of rapid transgression of Zechstein Sea is proposed. The question of origin of color of Weissliegendes rocks is reviewed and attempt is made to explain light colour of these rocks as due to decoloration by infiltrating strong reducing solutions in time of sedimentation of copper shales.


Full Text:

PDF