Analiza zróżnicowania mineralizacji miedziowej w piaskowcach białego spągowca na obszarze kopalni Lubin.

Namysłowska-Wilczyńska Barbara

Abstract


Przedmiotem rozważań w artykule jest zmienność mineralizacji miedziowej w obrębie piaskowców białego spągowca na obszarze złoża rud miedzi w Lubinie. Zagadnienie zróżnicowania zawartości miedzi analizowano zarówno w profilu pionowym miedzionośnej serii piaskowcowej, jak też w jej rozprzestrzenieniu poziomym. Badane profile rudy piaskowcowej reprezentują trzy pola eksploatacyjne kopalni „Lubin": L-1, L-2 i L-3. Pola te charakteryzują się zróżnicowaną wielkością obszaru i różnorodnym wykształceniem litologicznym serii złożowej.
Podstawowy materiał do badań statystycznych stanowiły oznaczenia zawartości Cu w próbach elementarnych o długości 0,20 m, pochodzących z prób bruzdowych pobranych ze złoża.
Przeprowadzono analizę kształtów rozkładów zawartości Cu, opracowanych dla wytypowanych „warstw” mineralizowanych piaskowców - tzw. plasterków. Następnie dokonano oceny zróżnicowania podstawowych statystyk tego parametru (średnich X, wariancji S2, odchyleń standardowych S, i współczynników zmienności V). Te obliczenia wykonano dla całego interwału miąższości rudy.
Rezultaty analizy statystycznej przedstawiono na tle danych sedymentologiczno-mineralogicznych, dotyczących piaskowców białego spągowca. Stwierdzona zmienność kształtów histogramów i wartości parametrów statystycznych w profilach pionowych przemawia za descenzyjną genezą mineralizacji piaskowców. Zaznaczające się prawidłowości w rozmieszczeniu mineralizacji miedzią w profilach tych skal odwzorowują zjawiska postsedymentacyjnego przemieszczania się roztworów kruszconośnych w piaskowcach, wskazując na złożoność procesów ich migracji. W kształtowaniu się obecnej formy złoża oprócz lateralnych przemieszczeń kruszców istotną rolę odgrywały również ruchy pionowe.

Analysis of the variability of copper mineralization in Whiteliegendes sandstones in the area of the Lubin Mine

Abstract
The subject of the considerations in the article is the variability of copper mineralization within the sandstones of Whiteliegendes in the area of the Lubin Mine's Cu ore-deposit. The problems of percentage Cu contents variation, as well in the vertical profiles of copper-bearing sandstone series, as in the horizontal extension of the deposit, were studied.
The analysed profiles of sandstone ore represent three exploited regions of the Lubin mine, L-l, L-2 and L-3. These areas are characterized by different lithological structure of the deposit series and various dimensions of the surface.
Initial material for the statistical analysis was the results of chemical analyses of °/0 Cu contents for elementary segments of the length 0.20 m, derived from the groove-samples, by means of which the deposit has been sampling.
The investigation of frequency distribution shapes of percentage content of copper was carried out for the selected „layers” of sandstone ore, of the length 0.20 m. Also the frequency distributions of % Cu contents for the whole populations of all elementary samples of mineralized sandstones were investigated. When evaluating the variability of basic statistics values (averages X, variances S2, standard deviations S, coefficients of variability V) of considered parameter, the whole profile of sandstone ore thickness was taken into calculations. The results of statistical analysis against the background of sedimentologic-mineralogical data concerning the Whiteliegendes sandstones have been presented.
The confirmed variability of histograms shapes and of statistical parameters values in the vertical profiles advocate the descension genesis of mineralization in the sandstones. Occurring regularities in the distribution of mineralization in the profiles of these rocks should be identified with the phenomena of postsedimentation displacement of metalliferous solutions, proving of complication of migration processes. In the formation of present form of the deposit within the Whiteliegendes sandstones, except the lateral displacements of copper-ores, the significant role also played the vertical movements.


Full Text:

PDF