Występowanie, petrografia i geneza dolomitu granicznego w cechsztynie okolic Lubina.

Tomaszewski Jan B, Cygan Jerzy

Abstract


W pracy przedstawiono wyniki badań dolomitu granicznego w obszarze na zachód od Lubina (fig. 1). Dolomit graniczny występuje w spągu pierwszego cyklotemu cechsztyńskiego (P21). Stanowi on zaburzenie typowego następstwa litologicznego w cyklotemach, co może być podstawą do wydzielenia subcyklotemu P21'- Wydzielono dwie odmiany makroskopowe dolomitu granicznego: jasnoszarą i szaroczarną, tworzące się w różnych środowiskach sedymentacyjnych. Badania mikroskopowe pozwoliły wydzielić trzy typy mikrofacjalne: mikrosparyt, biomikryt i dolomit zapiaszczony. Badania prób dolomitu granicznego oraz obserwacje w wyrobiskach kopalnianych pozwoliły stwierdzić, że tworzył się on w nieckowatych zagłębieniach dna płytkiego zbiornika morskiego. W warunkach podwyższonego zasolenia wód następowała dolomityzacja świeżo osadzonego mułu kalcytowe-go. W dalszych etapach diagenezy następowała rekrystalizacja oraz procesy mineralizacyjne. Głównym minerałem kruszcowym w dolomicie granicznym jest chalkopiryt, mniej rozpowszechnione są bornit, galena i piryt. Analizy chemiczne pozwoliły wyróżnić dolomit graniczny jako dolomit czysty i dolomit zanieczyszczony substancją ilasto-węglistą i piaszczystą.

Occurrence, petrography and genesis of the boundary dolomite in the Zechstein near Lubin

Abstract
The paper presents results of investigations of the so-called boundary dolomite occurring west of Lubin. The boundary dolomite appears at the base of the first Zechstein cyclothem (P21). Its appearance disturbs typical lithological succession in the cyclothems, thus one may distinguish subcyclothem P21'. There are two megascopic varieties of the boundary dolomite: light-gray and gray-black, developing in different sedimentary environments. Microscopic studies allow to distinguish three microfacial varieties, namely microsparite, biomicrite, and sandy dolomite. Studies performed on rock samples and in the mine excavations allow to conclude that the boundary dolomite developed in troughs of a shallow sea basin. Increased salinity promoted dolomitization of a newly deposited calcite mud. Then, in further stages of diagenesis took place recrystallization and mineralization. The chief ore mineral of the boundary dolomite is chalcopyrite. Bornite, galena and pyrite are less common. Chemical analyses showed that the boundary dolomite is composed of pure dolomite and dolomite impured with sandy and clayey-coal matter.


Full Text:

PDF