Ciśnienia i temperatury krystalizacji gabr Braszowic, blok przedsudecki.

Dziedzic Helena

Abstract


Gabra Braszowic krystalizowały przy szerokim zakresie umiarkowanych ciśnień, 10-4 kb, odpowiadającym głębokościom 30 - 13 km. Krystalizujące gabra były zapewne podnoszone wraz z płaszczem w systemie wolno rozsuwanego ryftu. Klinopirokseny krystalizowały w temperaturach 1120 - 500°C, zaś pary amfibol-plagioklaz przy 858 - 526°C. Wraz z krystalizacją amfiboli wzrastało ciśnienie H2O, warunkując generację bardziej zasadowych plagioklazów. W temperaturze subsolidusu 765 - 500°C minerały gabr osiągały głównie równowagę składu chemicznego, a w strefach ścinania związanych z podnoszeniem gabr podlegały również dynamicznej rekrystalizacji.

P-T conditions of Braszowice gabbro crystallization (Fore Sudetic Block, SW Poland)

 

The gabbroic rocks of Braszowice crystallized at moderate pressure of about 10-4 kb, i.e. at the depth of 30 -13 km. During their crystallization the rocks ascended together with the mantle in the conditions of a slow-spreading rift. Clinopyroxene crystallized in the temperature range of 1120 - 500°C, while amphibole-plagioclase pairs within an interval of 858 - 526°C. Water pressure was increasing together with amphibole crystallization conditioning generation of more basic plagioclases. At the subsolidus temperature of 765 - 500°C the gabbro minerals mainly underwent re-equilibration of the chemical composition and - in shear zones resulting from the uplift - also dynamic recrystallization.


Full Text:

PDF