Problem zwrotu ruchu mas skalnych w ewolucji tektonometamorficznej metamorfiku Śnieżnika.

Dumicz Marian

Abstract


Przeanalizowano poglądy Cymermana (1991) zaprzeczające powszechnej opinii, iż jednostki tektoniczne metamorfiku Śnieżnika powstały jako efekt transportu tektonicznego skierowanego generalnie ku wschodowi. Posługując się analizą kinematyczną badacz ten stara się dowieść, że prawie wszystkie domeny tego regionu były deformowane w licznych strefach ścinań w wyniku niekoaksjalnych procesów płynięcia laminarnego i zaznaczyły się powszechnym rozwojem lineacji ekstensyjnej o przebiegu zbliżonym do N-S.
Tymczasem, w świetle materiałów przedstawionych w niniejszej notatce, powszechną strukturą linijną w metamorfiku Śnieżnika jest lineacja intersekcyjna La (S1/S3). Lineacja ekstensyjna Lx natomiast jest ograniczona przestrzennie do wystąpień ortognejsów śnieżnickich, a czasowo wiąże się z jednym epizodem fałdowym, zapewne - D2. Ponadto, lineacja ta w swej inicjalnej postaci ma charakter struktury elongacyjnej, powstałej w reżimie nierotacyjnym (koaksjalnym).
Wyrażono pogląd, że stwierdzane w metamorfiku Śnieżnika struktury typu σ i δ oraz inne wskaźniki kinematyczne, wskazujące na subhoryzontalny zwrot ruchu mas skalnych, są w większości przypadków związane z deformacją D3.

On the sense of movement of rock masses during tectonometamorphic evolution of the Śnieżnik metamorphic complex

Abstract

Critically examined are Cymerman's (1991) views denying the commonly expressed opinion that the tectonic units of the Śnieżnik metamorphic complex have been formed in processes of generally eastward tectonic transport. Using the tool of kinematic analysis the quoted author has tried to prove that almost all of the domains of that region were deformed in numerous shear zones due to non-coaxial laminar flow which resulted in the formation of pervasive stretching lineation of approximately N-S trend.
However, in the light of data contained in the present communication, the most common linear structure in the Śnieżnik metamorphic complex is represented by intersection lineation L3 (S1/S3). On the other hand, the stretching lineation Lx is spatially confined to occurrences of the Śnieżnik orthogneisses and is temporally related to only one folding event, probably D2. Moreover, the Lx lamination in its incipient form shows features of an elongation structure developed in a non-rotational (coaxial) regime.
A view is presented here that σ and δ structures and other kinematic indicators pointing to subhorizontal displacements of the rock masses in Śnieżnik metamorphic complex are, in most cases, related to deformation D3.


Full Text:

PDF