Origin of ore mineralization in mafic and ultramafic rocks of the Sowie Mountains block surrounding.

Sałaciński Ryszard

Abstract


Ryszard Sałaciński

Abstract
Signs of qualitatively and quantitatively Variable ore mineralization can be observed in mafic and ultramafic rocks occurring in the Sowie Mountains block surrounding. The author has studied the ore associations in the Nowa Ruda and Ślęża gabbroic massifs and in the Gogołów-Jordanów and Przygórze (near Nowa Ruda) serpentinite massifs. The samples for studies have come from boreholes drilled by the State Geological Institute and the others have been collected in quarries and outcrops. The routine optic reflected light microscopy has been used by the author as the main investigating method. The studies have been completed by use of the electron microscopy and electron microprobe method (Sałaciński, Zawidzki 1983). Experimental chemical investigations have been also performed (Białowolska, Sałaciński 1984).
The Cr-Fe-Ti oxide and Fe-Cu-Ni-Zn-Pb sulfide mineralizations have been characterized in the present paper. The analysis of the ore mineral alteration processes at the post-magmatic stage and recognition of the regularities in these processes, in formation of new mineral phases and crystal habits and ore deposit-type concentrations are the essential part of the report.
In the author's opinion the well-known chromite deposit at Tąpadła is of hydrothermal origin. Chromite occurring in the ore from this deposit is a secondary mineral with respect to the primary chromite dispersed in the rocks of the whole massif. The hydrothermal chromite was formed due to mobilization and redistribution of chromium from the primary chromite generation. The author indicates the possibility of the other chromite deposit occurrences in this massif, which should be connected with tectonic zones.
The existence of the ore concentrations of copper, nickel and iron at the deeper levels of the Nowa Ruda massif is also probable.

Geneza mineralizacji kruszcowej mafitów i ultramafitów w otoczeniu bloku sowiogórskiego

Abstrakt

W mafitach i ultramafitach występujących w osłonie bloku sowiogórskiego są obserwowane przejawy mineralizacji kruszcowej o zróżnicowanym składzie jakościowym i ilościowym. Autor przebadał asocjacje kruszcowe występujące w masywach gabrowych Nowej Rudy i Ślęży oraz w masywach serpentynitowych Gogołowa-Jordanowa i Przygórza koło Nowej Rudy. Materiał do badań pochodził z wierceń wykonanych przez Państwowy Instytut Geologiczny oraz z opróbowania kamieniołomów i odkrywek. W badaniach kruszców autor stosował przede wszystkim optyczne badania mikroskopowe w świetle odbitym uzupełnione wcześniejszymi badaniami przy użyciu mikroskopu elektronowego i mikroanalizatora rentgenowskiego (Sałaciński, Zawidzki 1983). Wykonane zostały również eksperymentalne badania chemiczne (Białowolska. Sałaciński 1984).
W pracy scharakteryzowano tlenkową mineralizację Cr, Fe, Ti oraz mineralizację siarczkową Fe, Cu, Ni, Zn, Pb. Istotną częścią pracy jest analiza procesów przeobrażeń kruszców w etapie pomagmowym, a także stwierdzenie prawidłowości przebiegu tych procesów i powstawania nowych faz mineralnych, postaci krystalograficznych oraz koncentracji złożowych.
Zdaniem autora znane złoże chromitu w Tąpadłach w masywie Gogołów-Jordanów jest pochodzenia hydrotermalnego. Chromit występujący w rudzie z tego złoża jest minerałem wtórnym w stosunku do chromitu pierwotnego, rozproszonego w skałach całego masywu i powstał w wyniku uruchomienia i przemieszczenia chromu miedzy dwiema generacjami tego minerału. Autor uważa, że istnieją uzasadnione przesłanki występowania innych złóż chromitowych w tym masywie, związanych ze strefami tektonicznymi. Prawdopodobne jest również istnienie koncentracji złożowych Cu, Ni i Fe w głębszych poziomach masywu noworudzkiego.


Full Text:

PDF