Wyniki badań petrograficznych węgli kamiennych z profilu otworu wiertniczego Dzikowiec IG-1 (depresja śródsudecka).

Nowak Grzegorz Jacek

Abstract


Abstract
Przeprowadzono badania petrograficzne karbońskich (silez-namur A) węgli kamiennych z profilu otworu wiertniczego Dzikowiec IG-1, usytuowanego w południowo-wschodniej części depresji śródsudeckiej w rejonie noworudzkim Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego. Na podstawie analiz ilościowych grup macerałów i mikrolitotypów oraz składników mineralnych stwierdzono, że badane pokłady węgla wykazują urozmaicony skład petrograficzny. Zawierają one macerały wszystkich trzech grup (witrynitu, egzynitu i inertynitu), występujące w zmiennych proporcjach w poszczególnych pokładach. Trimaceryt, witryt i karbomineryt dominują nad pozostałymi mikrolitotypami. Mikrostruktura opisywanych warstw węgla wskazuje na allochtoniczny charakter niektórych spośród nich. Pomiary średniej zdolności odbicia światła witrynitu (Rm0 = 0,63-0,90%) wykazały, że badane węgle reprezentują stadia od węgla płomiennego i gazowo-płomiennego (typy technologiczne 31,32) poprzez węgiel gazowy (typ technologiczny 33) do węgla ortokoksowego (typ technologiczny 35).

Results of petrographic investigations of bituminous coals from the profile of the Dzikowiec IG-1 borehole (the Intrasudetic Depression)

Abstract

The paper presents the results of petrographic investigations of the Upper Carboniferous (Namurian A) bituminous coals from the profile of the Dzikowiec IG-1 borehole, which is situated in the Nowa Ruda area in the Lower Silesian Coal Basin, in the south-eastern part of the Intrasudetic Depression. On the basis of quantitative analyses of maceral groups, microlithotypes, and mineral components, it is found that coal seams studied display variable petrographic composition. They contain macerals of all three groups (vitrinite, exinite and inertinite), which show changeable proportions in particular seams. Trimacerite, vitrite, and carbominerite predominate in respect to other microlithotypes. The microstructure of described coal beds indicates that some of them are of allochtonous origin. The vitrinite reflectance values (R0mean = 0,63-0,90%) indicate that the coals studied represent high-volatile bituminous coal rank.


Full Text:

PDF