Ewolucja strukturalna jednostki sowiogórskiej na obszarze północnej części Wzgórz Bielawskich, Sudety.

Cymerman Zbigniew

Abstract


Abstract
W północnej części Wzgórz Bielawskich stwierdzono pięć etapów deformacji fałdowych (D1, D2, D3, D4 i D5). Penetratywna foliacja, chociaż jest złożoną strukturą planarną, powstała w czasie fazy Dl i uległa przebudowie podczas młodszych faz deformacji. Rozwój śródfoliacyjnych mezofałdów F1 i soczew wapienno-krzemianowych spowodowany był działaniem różnych składowych porozdzielanej deformacji. Wpływ porozdzielanej na elementy składowe totalnej deformacji na rozwój różnorodnych struktur tektonicznych zaznaczył się jeszcze wyraźniej podczas faz deformacji D2 i D3. W czasie tych faz powstały liczne pasemka i strefy mylonityczne C2 i C3, fałdy futerałowe F2 i F3, budinaże L2 i L3. Struktury te rozwijały się w strefach ścinań podanych w warunkach facji amfibolitowej metamorfizmu regionalnego. Faza deformacji D2 nie różniła się zasadniczo od fazy D3 ani pod względem warunków metamorfizmu, ani regionalnego pola naprężeń i mechanizmów deformacji. Świadczą o tym między innymi podobne orientacje i styl mezostruktur faz D2 i D3.
Osie głównych makrofałdów, wyznaczone na podstawie pasowego rozrzutu pomiarów foliacji na diagramach, nachylają się na ogół ku SE i pokrywają w orientacji z osiami mezofałdów F2 i F3. Liczne makrosoczewy i makrofałdy, wyznaczone przez ciała amfibolitowe, wpływały na dewiacje orientacji osi makrostruktur. Analiza diagramów konturowych penetratywnej foliacji wyodrębniła makrostruktury III-rzędu, które mogą być „duchami” makrofałdów F1. Główne makrostruktury powstały prawdopodobnie w czasie fazy D2 i charakteryzowały się orientacją osi w kierunku W-E. Struktury te podczas fazy D3 doznały prawoskrętnej rotacji do kierunku NW-SE. Podczas fazy D3 rozwinęły się też nowe makrofałdy (F3) o osiach nachylonych ku SE. Prawoskrętna rotacja makrofałdów była spowodowana zróżnicowanym przemieszczaniem się pod płaszczowiną sowiogórską zespołu łusek rozczłonkowanego ofiolitu Ślęży. Procesy te i związany z nimi metamorfizm w facji amfibolitowej odbywały się w czasie faz waryscyjskich.

Structural evolution of the Góry Sowie unit in the area of northern part of the Bielawa Hills, Sudetes Mts.

Abstract
Five deformation phases (D1 to D5) have been recognized in the northern part of the Bielawa Hills. The penetrative foliation developed during D1 phase and was reactivated during the younger deformation phases. The development of intrafolial F1 folds and calcsilicate lenses was strongly related to strain partitioning. This influence on mesostructures formation was even more obvious during the D2 and D3 phases. That time numerous C2 and C3 mylonitic bands, F2 and F3 sheath folds, and L2 and L3 boudinages were formed. These structures developed in ductile shear zones in conditions typical for the amphibolite facies of regional metamorphism. The D2 phase did not differ considerably from the D3 one in respect to neither metamorphic conditions nor regional stresses and deformation mechanisms. This is indicated by the similar attitudes and morphology of mesostructures having originated during these two phases (D2 and D3).
The axes of main folds (π-axes) plunge generally towards the SE and concide with the F2 and F3 mesofolds axes. Numerous macroscopic lenses of amphibolites influenced the deviation of a macrostructures axes orientation. The analysis of contoured stereograms of foliation allowed to distinguish third-order macrofolds, which can be „ghosts” structures. The main structures formed during the D2 phase with axes trending almost W-E. These structures were dextrally rotated during the D3 event. The D3 phase, in turn, was responsible for the formation of F3 folds with axes plunging towards the SE. The dextral rotation of folds was caused by differential displacements of ophiolite wedges (flakes) under the Góry Sowie nappe during the Variscan orogeny.


Full Text:

PDF