Rozwój strukturalny metamorfiku sowiogórskiego w okolicy Piławy Górnej, Sudety.

Cymerman Zbigniew

Abstract


Abstract
W ewolucji strukturalnej metamorfiku sowiogórskiego wyróżniono piec kolejnych etapów deformacji (D1-D5). Z analizy strukturalnej wynika, że osie makroskopowych fałdów F2 o początkowej prawie równoleżnikowej orientacji zostały zrolowane prawoskrętnie do kierunku NW-SE. Progresywna rotacja osi makrofałdów F2 odbywała się w czasie deformacji D2, a także podczas fazy deformacji D3. Rotacja fałdów F2 spowodowana była prawdopodobnym zróżnicowanym przemieszczaniem się pod płaszczowiną sowio-górską szeregu płaszczowin, które zbudowane są ze złuszczo-nych obdukcyjnie segmentów staropaleozoicznej skorupy oceanicznej (ofiolitu Ślęży). Makroskopowe struktury fałdów F3, które charakteryzują się orientacją osi w kierunku NW- SE, powstały w czasie zanikania zróżnicowanych (!) przemieszczeń w niżej ległych płaszczowinach ofiolitowych. Prawdopodobnie budowa makrostrukturalna omawianego obszaru jest wynikiem długotrwałego i ciągłego w skali makroskopowej procesu tektonicznego, obejmującego wyróżnione - w skali mezoskopowej - fazy deformacji D2 i D3. Proces ten oraz związany z nim metamorfizm regionalny w facji amfibolitowej odbywał się w czasie orogenezy waryscyjskiej lub kaledono-waryscyjskiej.

Structural development of the Góry Sowie metamorphic terrain in the vicinity of Piława Górna, The Sudetes

Abstract
Five successive deformational events (D1 to D5) took place during the structural evolution of the Góry Sowie metamorphic terrain. A structural analysis revealed that axes of macroscopic F2 folds, originally trending almost E-W, had undergone dextral rotation to the NW-SE direction. The progressive rotation of F2 fold axes occurred during the D2 and D3 deformation events. This rotation presumably resulted from differential displacements of several thrust sheets (flakes) composed of obducted fragments of Early Paleozoic oceanic crust (Ślęża ophiolite). This displacements took place beneath the major Góry Sowie nappe. The F3 macroscopic fold structures, oriented NW-SE, developed at the time when the differential displacements of the underlying ophiolite sheets were coming to an end. Most probably the macroscopic structures of the study area is the result of long-living and macroscopically continuous tectonic process including the D2 and D3 deformation events distinguished in the mesoscopic scale. This process, together with the associated amphibolitc facies regional metamorphism, must have been linked to the Variscan either Caledono-Variscan orogenic cycle.


Full Text:

PDF