Strefa tektoniczna Złoty Stok-Skrzynka w świetle analizy mezostrukturalnej metamorfiku Lądka-Śnieżnika.

Dumicz Marian

Abstract


Przeprowadzono studium mezostrukturalne w południowej części strefy tektonicznej Złoty Stok-Skrzynka, a uzyskane wyniki przedstawiono na tle rozwoju geologicznego metamorfiku Lądka-Śnieżnika i struktury bardzkiej. Rezultaty tych badań pozwoliły na sformułowanie dwu zasadniczych tez: (1) mezostruktury metamorfiku Lądka-Śnieżnika i strefy tektonicznej Złoty Stok-Skrzynka, aczkolwiek odznaczają się podobną morfologią i podobnym następstwem, należą do dwóch różnych podcyklów rozwojowych tektogenu Ziemi Kłodzkiej; (2) w metamorfiku Lądka-Śnieżnika istnieją, obok gnejsów śnieżnickich, dwie różnowiekowe odmiany gnejsów, które w obserwacjach polowych i w literaturze określa się jako gnejsy gierałtowskie; odmiana starsza związana jest ze starszym, a młodsza z młodszym podcyklem rozwojowym tego tektogenu.
Następnie omówiono wiek tych podcykli i opisano związane z nimi procesy tektonometamorficzne. Podcykl starszy włączono warunkowo do starowaryscyjskiej epoki fałdowej, a stwierdzone w nim dwa etapy deformacji określono jako: tektogeniczny D1 i orogeniczny D2. Dużo więcej uwagi poświęcono podcyklowi młodszemu, przypisując mu ogromną rolę w rozwoju strukturalnym omawianych regionów. Wyróżniono w nim również dwa etapy deformacji D3 i D4 i podjęto próbę powiązania ich z głównymi fałdowaniami struktury bardzkiej, które miały miejsce w fazie sudeckiej lub kruszcogórskiej oraz w fazie asturyjskiej znanej zarówno ze struktury bardzkiej, jak i z basenu morawsko-śląskiego.

Złoty Stok-Skrzynka structural element in the light of mesostructural analysis of Lądek-Śnieżnik metamorphic terrain

Abstract
A mesostructural study has been performed in the southern part of the Złoty Stok-Skrzynka structural element and the obtained results discussed in reference to the geological development of the Lądek-Śnieżnik metamorphic terrain and of the Bardo structure. The results of the investigations allowed two basic conclusions to be arrived at: - the mesostructures of the Lądek-Śnieżnik terrain and of the Złoty Stok-Skrzynka element, although similar to one another in respect of their morphology and succession, were produced in two different developmental subcycles of the Kłodzko District tectogene; - the Lądek-Śnieżnik metamorphic terrain contains, apart from the Śnieżnik gneisses, two gneiss varieties differing in the age of formation, called the Gierałtów gneisses in the field work and in literature. The older variety is associated with the older, while the younger with the younger developmental subcycle of this tectogene.
Next, the age of both subcycles has been discussed and the associated tectonometamorphic processes described. The earlier subcycle has been tentatively ascribed to the Early Variscan folding epoch and the two deformation events recognized in this subcycle were termed tectogenic D1, and orogenic D2 events. Much more attention has been paid to the later subcycle because of the dominant role it played in the structural development of the discussed areas. This subcycle was also found to comprise two deformation events D3 and D4, which were tentatively correlated with the main folding events in the Bardo structure, the latter events being ascribed to the Sudetic and/or Erzgebirge as well as to the Asturian phases respectively. The Asturian deformations are known both from the Bardo structure and from the Moravian-Silesian basin.


Full Text:

PDF