Palinostratygrafia osadów górnokarbońskich z otworu wiertniczego Grzędy IG-1 (północna część depresji śródsudeckiej).

Górecka Nowak Anna

Abstract


Abstract
W pracy przedstawiono próbę uściślenia podziału stratygraficznego oraz ustalenia zon miosporowych w profilu osadów górnokarbońskich. Materiał palinologiczny uzyskano z rdzenia wiertniczego otworu Grzędy IG-1 (północna część depresji śródsudeckiej). Oznaczono łącznie 180 gatunków sporomorf, należących do 53 rodzajów. Udokumentowano mikroflorystycznie warstwy wałbrzyskie, zaliczając je do namuru A. Stwierdzone zespoły sporowo-pyłkowe górnej części warstw białokamieńskich oraz dolnej części warstw żaclerskich pozwoliły na zaliczenie tej części profilu do westfalu A. Wiek wyższej części warstw żaclerskich określono jako westfal B i C; zespół mikroflory dolnej części warstw glinickich wskazuje prawdopodobnie na przynależność do westfalu D.

Palynostratigraphy of Upper Carboniferous deposits from the Grzędy IG-1 borehole (northern part of the Intra-Sudetic Basin)

Abstract
This paper presents an attempt of giving the precise definition of stratigraphical division and assignation of miospore zones in a profile of the Lower Silesian Upper Carboniferous deposits. The palynologic material was collected from the Grzędy IG-1 borehole (northern part of the Intra-Sudetic Basin). One hundred and eighty species of sporomorphs belonging to fifty three genera were determined. The microflora of the Wałbrzych beds has been evidenced and assigned as Namurian A. The spore-pollen assemblages recorded in the upper part of the Biały Kamień beds and in the bottom part of the Żacler beds have qualified this profile as Westphalian A, The age of the upper part of the Żacler beds is determined as Westphalian B and C, while the microflora assemblage from the upper part of the Glinik beds belongs probably to Westphalian D.


Full Text:

PDF