Zmiany hydrogeologiczne w obrębie synkliny chrzanowskiej po dziewięciu latach od zatopienia kopalni ZG „Trzebionka”

Agata Kasprzak, Jacek Motyka, Marek Szuwarzyński

Abstract


W artykule przedstawiono wyniki blisko dziesięcioletnich badań hydrodynamicznych i hydrochemicznych skutków
likwidacji kopalni rud cynku i ołowiu „Trzebionka” w rejonie chrzanowskim. Odtwarzanie się pierwotnych ciśnień hydrodynamicznych w górotworze oraz procesy chemiczne temu towarzyszące doprowadziły m.in. do pogorszenia się jakości wody w skałach triasowego piętra wodonośnego oraz pojawienia się wody na powierzchni terenu. To wszystko stawia nowe wyzwania przed lokalnymi władzami, przedsiębiorcami oraz mieszkańcami okolicy.

Keywords


hydrogeologiczne skutki likwidacji kopalni; złoża Zn-Pb; niecka chrzanowska; triasowe piętro wodonośne

Full Text:

PDF (Polish)

References


KASPRZAK A., MOTYKA J., 2015 – Wpływ zatapiania kopalni „Trzebionka” na zmiany chemizmu wód podziemnych w utworach triasu. Prz. Geol., 63, 10/2: 805–809.

KLOJZY-KARCZMARCZYK B., KRYZA A., KUREK T., MAZUREK J., 2013 – Analiza zmian składu chemicznego wód piętra triasowego w początkowej fazie zatapiania kopalni „Trzebionka”. Biul. Państw. Inst. Geol., 456, 1: 281–285.

MOTYKA j., CZOP M., SYPOSZ-ŁUCZAK B., 2007 – Zagrożenia środowiska wodnego związane z likwidacją górnictwa rud cynku i ołowiu w Małopolsce. Prz. Górn., 63, 1: 45–53.

MOTYKA J., SZUWARZYŃSKI M., d’OBYRN K., 2018 – Analiza wpływu likwidacji kopalni „Trzebionka” na stosunki wodne w rejonie chrzanowskim. Stowarzyszenie Naukowe im.

Stanisława Staszica, Kraków.

SINGER P.C., STUMM W., 1970 – Acid mine drainage: the rate-determining step. Science, 167: 1121–1123.

SZUWARZYŃSKI M., 2003 – Rejon chrzanowski. W: Hydrogeologia polskich złóż kopalin i problemy wodne górnictwa (red. Z. Wilk, T. Bocheńska): 2: 316–385. AGH, Kraków.

SZUWARZYŃSKI M., KRYZA A., 1989 – Charakterystyka zjawisk hydrogeologicznych w kopalniach rud Zn-Pb rejonu chrzanowskiego. W: Mat. z Konf. Nauk. nt. „Wody szczelinowo-krasowe i problemy ich ochrony” Karniowice, 11–13 września 1989: 143–148. Wydaw. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Akademia Rolnicza, Warszawa.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.