Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 44, No 1 (1974) Zagadnienie interpretacji sejsmologicznej w kompleksie dolnego paleozoiku syneklizy bałtyckiej Abstract   PDF
Afrykan Kisłow
 
Vol 28, No 4 (1958) Zagadnienie mineralizacji drzew skamieniałych Abstract   PDF
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 21, No 3 (1951) Zagadnienie utworów dewońskich i diabazów w Strumyku na północ od Wałbrzycha (Sudety Środkowe) Abstract   PDF
Henryk Teisseyre
 
Vol 34, No 4 (1964) Zagadnienie wieku wapieni krynoidowych z Chełmika na Dolnym Śląsku Abstract   PDF
Teresa Górecka, Tadeusz Gunia
 
Vol 37, No 1 (1967) Zagadnienie związku pomiędzy rozwojem osadów węglonośnych a ruchami tektonicznymi w karbonie Zagłębia Górnośląskiego Abstract   PDF
Vlastimil Svoboda, Jaroslav Zeman
 
Vol 26, No 3 (1956) Zagadnienie żył klastycznych w osadach fliszowych na tle sedymentacji fliszu karpackiego Abstract   PDF
Stanisław Dżułyński, Andrzej Radomski
 
Vol 15 (1939) Zagadnienie „kalifikacji” krakowskich skał magmowych Abstract   PDF
Andrzej Bolewski
 
Vol 20, No 1-2 (1950) Zależność składu chemicznego biotytów tatrzańskich od składu chemicznego skał macierzystych Abstract   PDF
F. Zastawniak
 
Vol 44, No 4 (1974) Zależność składu głazowego od frakcji w osadach glacjalnych zlodowacenia południowopolskiego Abstract   PDF
Józef Dudziak
 
Vol 2 (1925) Zamknięcie rachunkowe Pol. Tow. Geol. za lata 1923, 1924 i za 1. półrocze 1925 Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 1 (1923) Zamknięcie rachunkowe Pol. Tow. Geol. za rok 1921 i 1922 Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 35, No 1 (1965) Zarodniki paproci Pecopteris (Senftenbergia) pennaeformis Brongn. z karbonu Górnego Śląska Abstract   PDF
Ireneusz Lipiarski
 
Vol 7 (1931) Zarys budowy geologicznej okolic Ostrzeszowa (Notatka tymczasowa) Abstract   PDF
Józef Gołąb
 
Vol 35, No 3 (1965) Zarys budowy geologicznej Pienińskiego Pasa Skałkowego Polski Abstract   PDF
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 16 (1946) Zarys budowy geologicznej Wilna i okolicy Abstract   PDF
Edward Passendorfer
 
Vol 16 (1946) Zarys historii rozwoju flory Holarktydy Abstract   PDF
Władysław Szafer
 
Vol 32, No 4 (1962) Zarys stratygrafii miocenu Polski południowej Abstract   PDF
Wilhelm Krach
 
Vol 50, No 3-4 (1980) Zasobność wodna szczelinowo-krasowych utworów wschodniej części monokliny śląsko-krakowskiej Abstract   PDF
Zbigniew Wilk, Jacek Motyka
 
Vol 62, No 3-4 (1992) Zastosowanie lichenometrii w datowaniu osuwisk w Beskidzie Śląskim Abstract   PDF
Małgorzata Bajgier
 
Vol 38, No 4 (1968) Zastosowanie programów dla maszyny liczącej UMC-1 w studium szeregów czasowych uławicenia i uwarstwienia skał osadowych Abstract   PDF
Bolesław Jelonek, Frank Simpson
 
Vol 54, No 1-2 (1984) Zastosowanie stopnia wysortowania dla zróżnicowania osadów o zbliżonych wartościach miar dyspersji Abstract   PDF
Zbigniew Zwoliński
 
Vol 39, No 4 (1969) Zastosowanie struktur prądowych do ustalenia kierunku upadu warstw w głębokich wierceniach Abstract   PDF
Andrzej Ślączka
 
Vol 32, No 4 (1962) Założenie pierwszej Stacji Geologicznej w Karpatach w r. 1912 Abstract   PDF
Franciszek Bieda
 
Vol 34, No 4 (1964) Zbigniew Mossoczy (1907-1963) Abstract   PDF
Roman Osika
 
Vol 67, No 4 (1997) Zbigniew Rubinowski (1929-1997) Abstract   PDF
Zbigniew Kowalczewski, Tymoteusz Wróblewski
 
Vol 37, No 4 (1967) Zbigniew Sujkowski (1898-1954) Abstract   PDF
Stanisław Krajewski
 
Vol 38, No 4 (1968) Zbigniew Zygmunt Obuchowicz (1914-1965) Abstract   PDF
Józef Kruczek
 
Vol 20, No 1-2 (1950) Zbiór prac Zakładu Mineralogicznego U. J. wykonanych pod kierunkiem śp. prof. dr St. Kreutza Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 19, No 3 (1949) Zdjęcie geologiczne fałdów Iwonicza-Klimkówki-Rymanowa Abstract   PDF
Jan Wdowiarz
 
Vol 15 (1939) Zdjęcie geologiczne przedgórza Karpat na arkuszu Kuty Abstract   PDF
O. Wyszyński, Henryk Teisseyre, Julian Obtułowicz
 
Vol 19, No 1 (1949) Zdzisław Opolski (1884-1941) Abstract   PDF
Adam Tokarski
 
Vol 88, No 4 (2018) Zechstein marine deposits in the Wleń Graben (North Sudetic Synclinorium, SW Poland) – new insights into the palaeogeography of the southern part of the Polish Zechstein Basin Abstract   PDF
Aleksander Kowalski, Karol Durkowski, Paweł Raczyński
 
Vol 44, No 2-3 (1974) Żelazo w wodach wysokiego tarasu Wisły na wschód od Krakowa Abstract   PDF
Antoni S. Kleczkowski, Aleksander Adamczyk, Stanisław Witczak
 
Vol 18 (1948) Zeolites. Chemical properties and origin Abstract   PDF
Stanisław J. Thugutt
 
Vol 31, No 2-4 (1961) Zespół eratyków okolic Handzlówki Abstract   PDF
Józef Dudziak
 
Vol 33, No 2 (1963) Zespół małych otwornic w eocenie tatrzańskim Abstract   PDF
Stefan Witold Alexandrowicz, Stanisław Geroch
 
Vol 38, No 1 (1968) Zespoły ichtiofauny z warstw menilitowych Karpat jako wskaźnik zmian środowiska sedymentacyjnego Abstract   PDF
Anna Jerzmańska, Janusz Kotlarczyk
 
Vol 36, No 4 (1966) Zestawienie finansowe za rok 1965 Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 37, No 4 (1967) Zestawienie finansowe za rok 1966 Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 38, No 4 (1968) Zestawienie finansowe za rok 1967 Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 46, No 4 (1976) Zestawienie finansowe za rok 1975 Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 45, No 3-4 (1975) Zinc and lead mineralization in collapse breccias of the Olkusz Mine (Cracow-Silesian region, Poland) Abstract   PDF
Maria Sass-Gustkiewicz
 
Vol 84, No 3 (2014) Zircon U-Pb dating of igneous rocks in the Radzimowice and Wielisław Złotoryjski auriferous polymetallic deposits, Sudetes, SW Poland Abstract   PDF
Stanisław Z. Mikulski, Ian S. Williams
 
Vol 29, No 4 (1959) Zjawiska brzegowe na Półwyspie Helskim Abstract   PDF
Witold Tubielewicz
 
Vol 11 (1935) Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Pomorzu Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 8, No 1 (1932) Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Krakowie Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 7 (1931) Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Tatrach w roku 1930 Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 9 (1933) Zjazd P.T. Geol. we wschod. części Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 13 (1937) Zjazd P.T.G. w Zaleszczykach Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 37, No 3 (1967) Zjazdy Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Sudetach: przegląd postępu polskich badań geologicznych na Dolnym Śląsku Abstract   PDF
Józef Oberc
 
Vol 42, No 4 (1972) Zlepieńce górnego syluru z otworu wiertniczego Raciborsko 2 na SW od Wieliczki Abstract   PDF
Wiesław Heflik, Konrad Konior
 
Vol 46, No 4 (1976) Zmiany hydrogeniczne w złożu miedzi "Lena" (Dolny Śląsk) Abstract   PDF
Jerzy Niśkiewicz, Czesław Skowronek
 
Vol 29, No 4 (1959) Zmiany nazw homonimów niektórych otwornic z tortonu Polski Abstract   PDF
Ewa Łuczkowska
 
Vol 41, No 2 (1971) Zmiany patologiczne u Crassicollaria Remané, 1962 (Tintinnida) Abstract   PDF
Wiesław Nowak
 
Vol 49, No 1-2 (1979) Zmienność facjalna warstw lgockich (alb) w okolicy Wadowic Abstract   PDF
Marian Książkiewicz, Janina Liszkowa
 
Vol 9 (1933) Zmienność gatunku Pectunculus pilosus L. z miocenu polskiego Abstract   PDF
Wilhelm Krach
 
Vol 53, No 1-4 (1983) Zmienność okruszcowanie Cu, Zn, Pb i Ag w złożu kopalni Lubin Abstract   PDF
Henryk Kucha, Adam Głuszek
 
Vol 43, No 4 (1973) Znaczenie geologiczne ryncholitów Abstract   PDF
Stanisław Mateusz Gąsiorowski
 
Vol 29, No 1 (1959) Znaczenie Skałki Haligowieckiej dla geologii Pienińskiego Pasa Skałkowego Abstract   PDF
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 41, No 2 (1971) Znalezisko Zaraiskites Semenov, 1898 z tintinnidami w wapieniach górnej jury Neskovci (Bułgaria, Stara Planina) Abstract   PDF
Wiesław Nowak
 
Vol 39, No 1-3 (1969) Zonation of Upper Cretaceous by means of planktonie foraminifera, Attersee, (Upper Austria) Abstract   PDF
Michael Sturm
 
Vol 35, No 3 (1965) Źródła mineralne Szczawnicy Abstract   PDF
Anna Jarocka
 
Vol 56, No 3-4 (1986) Zróżnicowanie petrograficzne obszarów źródłowych warstw ropianieckich na wschód od Dunajca Abstract   PDF
Jan Bromowicz
 
Vol 8, No 2 (1932) Zur Auffasuung der interglazialen Flora bei Grodno Abstract   PDF
Władysław Szafer
 
Vol 5 (1928) Zur geologischen Deutung des staufballs in Polen im Jahre 1928 Abstract   PDF
Jan Nowak
 
Vol 19, No 1 (1949) Zygmunt Weyberg (1872-1944) Abstract   PDF
Kazimierz Maślankiewicz
 
Vol 35, No 3 (1965) Żyły kruszcowe okolic Szczawnicy Abstract   PDF
Jan Wojciechowski
 
Vol 37, No 3 (1967) Żyły kwarcowe Gór Izerskich i ich pogórza Abstract   PDF
Stanisław Lewowicki
 
Vol 20, No 1-2 (1950) Żyły mineralne na Ornaku w Tatrach Zachodnich Abstract   PDF
W. Wątocki
 
Vol 4 (1927) Złoża oolitowych rud żelaznych obszaru częstochowskiego. Studjum petrograficzno-chemiczne Abstract   PDF
Stanisław Jaskólski
 
Vol 33, No 3 (1963) Złoża ropy i gazu w Zapadlisku Przedkarpackim Abstract   PDF
Zbigniew Obuchowicz
 
Vol 34, No 1-2 (1964) Złoże łupków pirytonośnych w Wieściszowicach na Dolnym Śląsku i próba wyświetlenia ich genezy Abstract   PDF
Stanisław Jaskólski
 
Vol 49, No 1-2 (1979) Łańcuch Markowa jako stochastyczny model sedymentacji fliszowej Abstract   PDF
Andrzej J. Krawczyk
 
Vol 56, No 1-2 (1986) Łupki miedzionośne na Niżu Polskim w rejonie Jarocina Abstract   PDF
Adam Piestrzyński, Tadeusz Polakowski
 
Vol 58, No 3-4 (1988) Łupki Radzimowickie Gór Kaczawskich (Sudety Zachodnie): charakterystyka litofacjalna zmetamorfizowanych osadów rowu oceanicznego Abstract   PDF
Zdzisław Baranowski
 
Vol 91, No 4 (2021) “Ghost structures” in alkaline fen microrelief as a consequence of Late Glacial periglacial activity in chalklands – a case study from the Chełm Hills (East Poland) Abstract   PDF
Radosław Dobrowolski
 
Vol 61, No 1-2 (1991) “Shallow water” trace fossils in Paleogene flysch of the southern part of the Magura Nappe, Polish Outer Carpathians Abstract   PDF
Alfred Uchman
 
Vol 40, No 3-4 (1970) „Arkoza kwaczalska” w północnym obrzeżeniu rowu krzeszowickiego Abstract   PDF
Stefan Witold Alexandrowicz, Kazimierz Bogacz
 
2161 - 2238 of 2238 Items << < 23 24 25 26 27 28