Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 61, No 1-2 (1991) Wiesław Nowak (1928-1987) Abstract   PDF
Stanisław Geroch, Janusz Kotlarczyk, Kazimierz Żytko
 
Vol 19, No 1 (1949) Wiktor Nechay (1895-1940) Abstract   PDF
Marian Kamieński
 
Vol 45, No 3-4 (1975) Wiktor Zajączkowski (1902-1974) Abstract   PDF
Alina Siewniak-Witruk
 
Vol 19, No 1 (1949) Wilhelm Friedberg (1873-1941) Abstract   PDF
Franciszek Bieda
 
Vol 48, No 2 (1978) Wizeńskie wapienie w epimetamorficznym kompleksie Gór Kaczawskich (Sudety) Abstract   PDF
Maria Chorowska
 
Vol 44, No 1 (1974) Wodochłonność skał fliszowych w wybranych rejonach Karpat Abstract   PDF
Henryk Niedzielski
 
Vol 51, No 1-2 (1981) Wodonośność piaskowców magurskich w świetle badań wodochłonności Abstract   PDF
Nestor Oszczypko, Józef Chowaniec, Andrzej Koncewicz
 
Vol 17 (1947) Wojciech Rogala (1884-1947) Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 41, No 1 (1971) Wojciech Rogala (1884-1947) Abstract   PDF
Zdzisław Pazdro
 
Vol 62, No 1 (1992) Wpływ przeobrażeń mineralnych na składchemiczny wód w strefie wietrzenia łupków pirytonośnych w Wieściszowicach, Rudawy Janowickie, Sudety Zachodnie, Polska Abstract   PDF
Eligiusz Balcerzak, Dariusz Dobrzyński, Jan Parafiniuk
 
Vol 42, No 1 (1972) Wpływ rzeźby podłoża na dynamikę ruchu lądolodu zlodowacenia środkowopolskiego w północno-wschodniej części Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Zbigniew Lamparski
 
Vol 54, No 1-2 (1984) Wpływ tektoniki na rozwój dolin strefy krawędziowej Roztocza Abstract   PDF
Jan Buraczyński
 
Vol 38, No 2-3 (1968) Wpływ warunków strukturalnych na wody podziemne na przykładzie południowo-wschodnich peryferii Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF
Antoni Kleczkowski, Zbigniew Wilk
 
Vol 63, No 1-3 (1993) Wpływ zjawisk neotektonicznych i glacjalnych na ewolucję morfostrukturalną brzeżnej strefy Karpat i Zapadliska Przedkarpackiego Abstract   PDF
Wanda Laskowska-Wysoczańska
 
Vol 27, No 1-4 (1957) Wspomnienie asystenta o profesorze S. J. Thugucie Abstract   PDF
Stanisław Małkowski
 
Vol 37, No 4 (1967) Wspomnienie o Antonim Żyle Abstract   PDF
Marian Książkiewicz
 
Vol 65, No 1-4 (1995) Wspomnienie o doc. dr inż. Stanisławie Węcławiku Abstract   PDF
Janusz Dziewański
 
Vol 41, No 4 (1971) Wspomnienie o Kamili Skoczylas-Ciszewskiej zasłużonym geologu i wychowawcy młodzieży. Kamila Skoczylas-Ciszewska (1902-1971) Abstract   PDF
Marian Kamieński
 
Vol 43, No 4 (1973) Wspomnienie o profesorze Ludwiku Sawickim (1893-1972) Abstract   PDF
Edward Rühle
 
Vol 11 (1935) Wspomnienie o śp. Stan. Weignerze Abstract   PDF
Henryk Teisseyre
 
Vol 37, No 4 (1967) Wspomnienie poomiertne o dr inż. Jerzym Badaku (1932-1966) Abstract   PDF
Hubert Gruszczyk
 
Vol 35, No 2 (1965) Współczesne onkolity w potokach północnego Wietnamu i Tatr Polskich Abstract   PDF
Jerzy Głazek
 
Vol 26, No 2 (1956) Współczesny transport i sedymentacja żwirów w dolinie Dunajca (stresz. Referatu) Abstract   PDF
Rafał Unrug
 
Vol 19, No 1 (1949) Wstęp Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 43, No 1 (1973) Wstęp do badań ilościowych nad zmiennością ichtiofauny paleogenu Karpat Abstract   PDF
Anna Jerzmańska, Janusz Kotlarczyk, Andrzej J. Krawczyk
 
Vol 33, No 1 (1963) Wstępna charakterystyka petrograficzna iłów miocenu Przedgórza Karpat Abstract   PDF
Jan J. Głogoczowski
 
Vol 37, No 4 (1967) Wstępna charakterystyka sedymentologiczna osadów kemowych (stresz. referatu) Abstract   PDF
Krzysztof Grzybowski
 
Vol 9 (1933) Wstępne badania petrograficzne kwarcytów z Olszyny i Parzynowa (południowo- zachodnie okolice Ostrzeszowa) Abstract   PDF
Jan Kuhl
 
Vol 38, No 4 (1968) Wstępne badania składu mineralnego iłów poznańskich Abstract   PDF
Stanisław Dyjor, Adam Bogda, Tadeusz Chodak
 
Vol 39, No 4 (1969) Wstępne dane o mineralizacji warstw przejściowych emsu i eiflu w strefie Łagów-Iwaniska w Górach Świętokrzyskich (stresz. referatu) Abstract   PDF
Maria Tarnowska
 
Vol 35, No 3 (1965) Wstępne wyniki badań paleobotanicznych nad neogenem Domańskiego Wierchu i Orawy Abstract   PDF
Maria Łańcucka-Środoniowa
 
Vol 51, No 3-4 (1981) Wulkanity dolnego permu południowej części monokliny przedsudeckiej i perykliny Żar Abstract   PDF
Czesław Juroszek, Jerzy Kłapciński, Michał Sachanbiński
 
Vol 36, No 1 (1966) Wulkanity i osady permu nawiercone w Zbójniku koło Nieporaza (region śląsko-krakowski) Abstract   PDF
Halina Roszek, Anna Siedlecka
 
Vol 35, No 4 (1965) Wulkanity permskie z rejonu Wschowej (Monoklina Przedsudecka) Abstract   PDF
Janina Brzezicka
 
Vol 28, No 1 (1958) Wulkanizm permski w rejonie Głuszycy i Świerków na Dolnym Śląsku Abstract   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 2 (1925) Wycieczka Międzynarodowego Kongresu Geografów do oazy Kharge (Kwiecień 1925 r.) Abstract   PDF
Władysław Żelechowski
 
Vol 38, No 4 (1968) Wycieczka Sekcji Tektonicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego na obszar gnejsów sowiogórskich i północnej części metamorfiku łodzkiego w dniach 28-30 maja 1967 r. Abstract   PDF
Wojciech Grocholski, Irena Wojciechowska
 
Vol 25, No 4 (1955) Wykaz prac zawartych w T. I-XXV Rocznika Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 33, No 4 (1963) Wykaz zebrań naukowych, które odbyły się w okresie sprawozdawczym Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 34, No 4 (1964) Wykaz zebrań naukowych, które odbyły się w okresie sprawozdawczym Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 44, No 4 (1974) Wykształcenie litologiczne i okruszcowame dolomitów dolnego wapienia muszlowego w kopalni Trzebionka Abstract   PDF
Piotr Sobczyński, Marek Szuwarzyński
 
Vol 47, No 3 (1977) Wykształcenie strefy uskoku Pomorzan i jego hydrogeologiczna charakterystyka Abstract   PDF
Zbigniew Wilk, Andrzej F. Adamczyk, Józef Biernacki, Jacek Motyka
 
Vol 8, No 1 (1932) Wyniki mikroskopowo-chemicznej analizy fosforytów kambryjskich z okolic Sandomierza Abstract   PDF
Włodzimierz Wawryk
 
Vol 15 (1939) Wyniki poszukiwań geologiczno-naftowych w okolicy Czerchawy i Spryni (arkusz Stary Sambor) Abstract   PDF
Henryk Teisseyre
 
Vol 43, No 3 (1973) Występowanie barytu w komorach w kopalni "Trzebionka" Abstract   PDF
Piotr Sobczyński, Marek Szuwarzyński
 
Vol 25, No 2 (1955) Występowanie dolomitów w wapieniu węglowym na północno-wschodnim skrzydle antykliny Dębnika Abstract   PDF
Stanisław Klimek
 
Vol 33, No 2 (1963) Występowanie Pithonella ovalis (Kaufmann) w zachodnich Karpatach fliszowych Abstract   PDF
Wiesław Nowak
 
Vol 19, No 1 (1949) Władysław Marceli Anczyc (1893-1940) Abstract   PDF
Stanisław Siedlecki
 
Vol 42, No 4 (1972) Władysław Szafer (1886-1970) Abstract   PDF
Edward Rühle
 
Vol 41, No 1 (1971) Władysław Szajnocha (1858-1928) Abstract   PDF
Marian Książkiewicz
 
Vol 21, No 4 (1951) Władysław Żukowski (1873-1951). Wspomnienie pośmiertne Abstract   PDF
Roman Krajewski
 
Vol 54, No 1-2 (1984) Własności hydrogeologiczne porfirów lakkolitu zalaskiego koło Krzeszowic Abstract   PDF
Kazimierz Bogacz, Andrzej F. Adamczyk, Tadeusz Cz. Leśniak, Jacek Motyka
 
Vol 55, No 3-4 (1985) Własności mikrohydrauliczne utworów wapienia muszlowego i retu południowej części monokliny śląsko-krakowskiej Abstract   PDF
Zbigniew Wilk, Jacek Motyka, Stanisław Borczak, Zdzisław Makowski
 
Vol 37, No 3 (1967) Własności strukturalne bazaltów Śląska Abstract   PDF
Zdzisław Śliwa
 
Vol 67, No 4 (1997) Włodzimierz Parachoniak (1920-1997) Abstract   PDF
Wiesław Heflik
 
Vol 63, No 4 (1993) Włodzimierz Sedlak (1911-1993) Abstract   PDF
Jan Janiec, Halina Żakowa
 
Vol 1 (1923) XIII Międzynarodowy Kongres Geologiczny w Brukseli w 1922 r. Abstract   PDF
Walery Goetel
 
Vol 38, No 4 (1968) XL Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Zgorzelcu, 1967 r. Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 40, No 3-4 (1970) XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Koninie, 1969 r. Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 41, No 4 (1971) XLII Zjazd Naukowy PTG w Lublinie, 1970 r. Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 43, No 4 (1973) XLIV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Cetniewie Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 48, No 3-4 (1978) XLIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Załużu koło Sanoka Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 44, No 4 (1974) XLV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Augustowie Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 45, No 3-4 (1975) XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Opolu Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 46, No 4 (1976) XLVII Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Sudetach Środkowych Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 47, No 4 (1977) XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego w obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 37, No 4 (1967) XXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Zawoi, 1966 r. Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 33, No 4 (1963) XXXV Zjazd PTG w Kielcach 16-19 września 1962 r. Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 35, No 3 (1965) XXXVI Annual meeting of the geological Society of Poland, Pieniny Mts., 1963 Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 34, No 4 (1964) XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Pieninach 19-21 września 1963 Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 35, No 4 (1965) XXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Katowicach, 1964 r. Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 36, No 4 (1966) XXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Tarnobrzegu, 1965 r. Abstract   PDF
Annales Societatis Geologorum Poloniae
 
Vol 9 (1933) Z badań geologicznych w Karpatach środkowych między Gorlicami a Sanokiem Abstract   PDF
Konrad Konior
 
Vol 12 (1936) Z badań nad czwartorzędem przedgórza karpackiego między Tarnowem a Dębicą Abstract   PDF
Konrad Konior
 
Vol 25, No 3 (1955) Z badań nad dużymi otwornicami górnego eocenu Karpat Abstract   PDF
Franciszek Bieda
 
Vol 36, No 2 (1966) Z badań nad strukturami sedymentacyjnymi i petrografią niektórych serii piaskowcowych z łupków menilitowych Karpat Abstract   PDF
Andrzej Ślączka, Rafał Unrug
 
Vol 42, No 1 (1972) Z badań nad zasięgiem zlodowacenia środkowopolskiego w Górach Świętokrzyskich (Pasmo Jeleniowskie-Dolina Kamiennej) Abstract   PDF
Danuta Kosmowska-Suffczyńska
 
Vol 6 (1929) Z badań petrograficznych złoża solnego w Kałuszu Abstract   PDF
Jan Kuhl
 
Vol 25, No 1 (1955) Z dwudziestym piątym tomem Rocznika Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstract   PDF
Franciszek Bieda
 
Vol 19, No 1 (1949) Z działalności naukowej prof. W. Friedberga Abstract   PDF
Wilhelm Krach
 
2001 - 2080 of 2173 Items << < 21 22 23 24 25 26 27 28 > >>