Anastomosing system of the upper Narew river, NE Poland

Ryszard Gradziński, Janusz Baryła, Władysław Danowski, Marek Doktor, Dariusz Gmur, Michał Gradziński, Artur Kędzior, Mariusz Paszkowski, Roman Soja, Tadeusz Zieliński, Sławomir Żurek

Abstract


Anastomozujący system górnej Narwi, NE Polska

The studied section of the upper Narew river is an example of an anastomosing system. It consists of a network of interconnected channels and interchannel areas covered with peat-forming rush and reed vegetation. The channels have low longitudinal gradient, are laterally stable, relatively deep, they have sandy bed and strongly overgrown banks. There are no natural levees built of clastic sediment. Straight-type channels dominate in the channel system. Meandering reaches lack discernible point bar topography. Vegetation plays an important role in the evolution of the anastomosing system of the Narew.

Badany odcinek Narwi jest przykładem systemu rzeki anastomozującej. Składa się on z sieci rozdzielających się i ponownie łączących się koryt oraz z obszarów pozakorytowych, porośniętych rolinnością torfotwórczą. Koryta mają mały spadek, są stosunkowo głębokie i lateralnie stabilne, a ich brzegi są silnie zarośnięte. Większość koryt ma stosunkowo niewielką krętość, ale podrzędnie występują także odcinki kręte, typu meandrującego, pozbawione jednak dostrzegalnych łuków przyrostowych, charakterystycznych dla topografii odsypów meandrowych. Brak jest wyraźnie rozwiniętych wałów przykorytowych zbudowanych z materiału klastycznego. Roślinność odgrywa znaczącą rolę w rozwoju omawianego systemu.

Full Text:

PDF